หลักสูตรฝึกอบรม การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ - หลักสูตร 1 วัน
(Lean Implementation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ (Lean Implementation)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 ขับเคลื่อนการผลิตไปสู่ ลีน เพื่อคุณภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด และปลอดภัยที่สุด โดยใช้เวลาในกระบวนการจนถึงการส่งมอบให้กับลูกค้าให้น้อยที่สุด และเพื่อความมั่นคงระยะยาวขององค์กร (Driving Manufacturing to LEAN for highest quality, lowest cost, shortest lead time, and safest)
   อบรม สัมมนา การผลิตแบบ LEAN หมายความว่าอย่างไร? จะเริ่มต้นที่จุดไหน (What is the meaning of LEAN Manufacturing? Where should begin?)
   อบรม สัมมนา วิเคราะห์ปัญหาโดยการสร้าง Value Stream Mapping เพื่อค้นหาจุดคอขวด และปรับปรุง (Analyze flowing bottlenecks by value stream mapping)
   อบรม สัมมนา จะพัฒนาคนให้มีขีดความสามารถในระบบ LEAN ได้อย่างไร (How to develop employees to LEAN working processes?)
   อบรม สัมมนา สร้างวัฒนธรรมการค้นหา-บ่งชี้ ขั้นตอนงานที่ไม่มีประโยชน์ (NVA) และปรับปรุงแก้ไข (Building organization culture to analyze Non Value Added working activities and improvement )
   อบรม สัมมนา วิธีใช้เครื่องมือคุณภาพเบื้องต้น 7 อย่างที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เช่น (Seven QC Tools, eg, Brainstorming, Pareto chart, Why-Why-analysis)
   อบรม สัมมนา อะไรคือปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการนำแนวทางต่าง ๆ ของแนวคิดแบบ LEAN มาปฏิบัติอย่างยั่งยืน (What are sustainable key success factors to implement LEAN working process?)
 เคล็ดลับ "การนำการผลิตแบบลีนไปลงมือปฏิบัติ”
   อบรม สัมมนา นอกจากโรงงานแล้ว ยังรวมไปถึงธุรกิจบริการ อย่างเช่น โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันการเงิน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การก่อสร้างและอื่น ๆ อีกมากมาย ระบบลีนสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจใด ๆ ก็ตามที่แสวงหาแนวทางในการลดเวลาในกระบวนการทำงาน เพื่อส่งมอบสินค้า งาน ให้ได้ตามเป้าหมายและ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ และเพิ่มผลกำไร (Not only Manufacturing, LEAN can be applied to Service business, for example, hospital, bank, financial institute, R&D, construction and so on. LEAN help any business where process time reduction is the target for delivering products, works to meet the target of timely, quality, and profit.)
   อบรม สัมมนา จาก 7 Wastes ในยุคเริ่มต้นของ TPS จนพัฒนาไปเป็น 8 Wastes และปัจจุบัน ในยุคที่เรากำลังเข้าสู่ Industry 4.0 สิ่งสูญเปล่าได้เพิ่มเป็น 9 Wastes เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัยที่กำลังจะเปลี่ยนไป (From 7 Wastes at the beginning era of TPS, then developed to 8 Wastes and currently when we are going to the Industry 4.0 the wastes have been developed to 9 Wastes to meet the changing industrial era.)

วัตถุประสงค์
เพื่อให้องค์กรผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปการผลิตไปสู่ LEAN (Stimulate participated organizations realize the necessitate of changing to Lean)
LEAN มุ่งขจัดความสูญเสีย 9 ประการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ และลดเวลางาน (The aim of LEAN is to eliminate 9 deadly wastes)
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้ว่าจะเริ่มต้นทำ LEAN ที่จุดไหน ทำอย่างไร (Enable participants to know where to start LEAN process and how to implement)
เพิ่มระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรเพื่อผลกำไรที่ดีขึ้น (Increasing competitiveness and profitability)

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา LEAN คืออะไร?
    วิวัฒนาการ LEAN มาจากไหน?
    LEAN เปลี่ยนโลกนี้ได้อย่างไร?
    LEAN ต่างจาก TPS อย่างไร?
    แนวคิดการผลิตแบบลีน
    ขั้นตอนการปฏิบัติของ LEAN
อบรม สัมมนา การกำจัดสิ่งสูญเปล่า 9 อย่าง
    การเคลื่อนย้ายระหว่างกระบวนการ (Conveyance)
    การรอคอย (Waiting/Delay)
    วัสดุคงคลังมากเกินความจำเป็น (Unnecessary stock)
    ผลิตมากเกินไป (Over Production)
    การเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็น (Unnecessary Motion)
    กระบวนการขาดประสิทธิภาพ (Non-Effective process)
    เกิดของเสีย งานแก้ไข (Defect & Rework)
    ใช้ทรัพยากรมนุษย์ไม่คุ้ม (Under-utilized Talent)
    พฤติกรรมแย่ ๆ ของพนักงาน (Bad behavior)
อบรม สัมมนา การกำหนดโครงการ LEAN
    แบบฟอร์มสำหรับการแก้ปัญหา (Problem Solving Template)
    แบบฟอร์มสำหรับเริ่มโครงการ (Mini Project Initiation Document)
    แบบฟอร์มสำหรับการลงมือปฏิบัติ (Action Plan Template)

ตัวอย่าง Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop การฝึกหัดให้เขียนแผนผัง Value Stream Mapping ของงานของผู้เข้าอบรมในปัจจุบัน และแนวคิดของ แผนผังการผลิตที่ต้องการเปลี่ยนแปลง โดยมีตัวอย่างของ Value Stream Mapping จากหน่วยงานตัวอย่างให้

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมจะเน้นการเล่าถึงประสบการณ์จริงที่ได้พบมาตามหัวข้อต่าง ๆ ในเอกสารบรรยาย เพื่อไม่ให้ผู้เข้าอบรมเกิดความเบื่อหน่าย และต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ในการทำงานได้จริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม