หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอขายให้โดนใจลูกค้าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ - หลักสูตร 1 วัน
(Data Analytic for Sales Presentation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอขายให้โดนใจลูกค้าด้วยการใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ (Data Analytic for Sales Presentation)

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

(Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ลูกค้าในยุค VUCA World ส่วนใหญ่อยู่บน Network ที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยค้นหาผู้ขาย/ผู้บริการ และสามารถได้ข้อมูลต่างๆ อย่างมากมายทั้งในรูปแบบ ข้อความ รูปภาพ และวีดีโอทำให้การ เลือก ผู้ขาย เป้าหมาย ทำได้ง่ายขึ้น หากเป็นลูกค้าที่มีความต้องการ แท้จริงก็จะทำให้ตัดสินใจเลือก ได้เร็วขึ้น
การทำงานขายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด ด้วยการใช้ข้อมูลจากทางการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการสร้างกลยุทธ์ ของพนักงานขายตลอดจนการวางแผนงานขายตามกลุ่มลูกค้า ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการขายสามารถวัดผลลัพธ์ และสร้างแนวทางการพัฒนาพนักงานขายได้
      อบรม สัมมนา ทักษะต่างๆในการขายไม่ว่าจะเป็น
      อบรม สัมมนา การเปิดการขาย
      อบรม สัมมนา การนำเสนอขาย
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา การปิดการขาย
หากใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าก่อนดำเนินงาน ก็จะช่วยให้ Sale ตระหนักรู้ในการพัฒนาตัวเองได้ว่า Why Buy (ทำให้ลูกค้าซื้อ)/Why not buy (ทำให้ลูกค้าไม่ซื้อ)
การนำเสนอขายที่สอดคล้องกับคุณลักษณะลูกค้า จากข้อมูลที่ได้ในระหว่างการเปิดการขาย จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ ในการขายและอยากซื้อ/ ใช้บริการจากพนักงานขายและสร้างโอกาสทางการขายในครั้งต่อๆไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการตลาดและการขาย
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์การขายและการนำเสนอ
3. จะให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจคนลักษณะลูกค้าได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคการนำเสนอขายด้วยการใช้ข้อมูลประกอบการนำเสนอ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารงานขาย
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการทำงานขาย
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาด
       การกำหนดกลยุทธ์การขายของตัวเอง
       Workshop I : การสร้างกระบวนการบริหารงานขาย
การใช้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์คุณลักษณะลูกค้าเป้าหมาย
       ข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย
          อบรม สัมมนา Demographic (บุคคล,องค์กร)
          อบรม สัมมนา Behavior (พฤติกรรมบุคคล, พฤติกรรมองค์กร)
          อบรม สัมมนา แรงจูงใจ (ผู้มีอิทธิพล/ผู้ตัดสินใจ) = Psychographic
       คุณลักษณะบุคคลลูกค้า (4 Brain)
       การรับรู้ได้เรียนรู้ของบุคคล (VAKAd)
       Workshop II : การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
เทคนิคการนำเสนอ ตามคุณลักษณะของลูกค้า 
       วัตถุประสงค์การนำเสนอที่ดี
       การให้ความสำคัญที่คนลักษณะของลูกค้า
       การใช้สื่อการนำเสนอที่เหมาะสม
       เทคนิคการนำเสนอที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
       Workshop III : สร้างเทคนิคการนำเสนอ Style ตัวเอง
การพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างต่อเนื่อง
       Why Buy / Why not Buy
       การสร้าง คู่มือการขายของตัวเอง
       การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการใช้ข้อมูลในการขาย
       การปรับปรุงข้อมูลเพื่อการขายอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop IV : สรุปการเรียนรู้จากการนำเสนอ
       กรณีศึกษา : Data Literacy @work : Sales management
การบ้าน : เพื่อการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
การบรรยายเนื้อหา
Workshop สร้างสถานการณ์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการขาย
ผู้เกี่ยวข้องกับงานขาย/ลูกค้า

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม