หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนองานระดับมือโปร - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนองานระดับมือโปร (Presentation Professional)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“จะนำเสนองานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด เทคนิคมือโปรช่วยคุณได้”

หลักการและเหตุผล
 ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝน เพื่อให้ผลลัพธ์ของการนำเสนองานบรรลุตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 
ความสำเร็จต่อการนำเสนอของผู้เข้ารับการอบรมนั้น เกิดมาจากเรื่องของการนำเสนองานอย่างเป็นขั้นตอนและมีหลักการที่ถูกต้อง ทั้งในเรื่องของขั้นตอนการนำเสนอ การพูด การยืน การเดิน การนั่ง ทัศนคติที่ดี การถามและตอบคำถามอย่างน่าฟังน่าตอบสื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอเหล่านี้ ช่วยสร้างโอกาสอันดีหลายประการให้กับตัวผู้เข้ารับการอบรม องค์กร ธุรกิจ และส่งผลต่อความสำเร็จให้กับการนำเสนองานนั้นๆ 
หลักสูตรการนำเสนองานระดับมือโปรถูกออกแบบให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิค และฝึกฝนทักษะรอบด้าน เพื่อใช้ในการนำเสนอให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยหลักสูตรได้มุ่งเน้นไปที่การนำเสนอจากสองส่วนที่สำคัญ ส่วนแรกคือด้านของผู้ที่นำเสนอ ส่วนที่สองคือส่วนของการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์ ผลลัพธ์ของการนำเสนอที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสอันดีในเชิงขององค์กรและเชิงของธุรกิจ ส่วนด้านของตัวผู้เข้ารับการอบรมเองจะช่วยสร้างทักษะ และเพิ่มพูนเทคนิคสำคัญต่อการนำเสนองานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

“ผู้ฟังจะเข้าใจและเชื่อคุณ แค่เพียงการนำเสนอให้ได้อย่างมือโปร”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้เทคนิคต่างๆของการนำเสนองานในแบบของมือโปร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความเชื่อมั่นมั่นใจ และน่าเชื่อถือในการนำเสนองานให้กับองค์กร 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาการนำเสนองานในด้านของผู้นำเสนอและตัวงานที่นำเสนอ 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานได้ทุกรูปแบบ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เหตุใดการนำเสนอที่เพียบพร้อม จึงไม่ประสบผลสำเร็จ 
ทำอย่างไร ถึงจะเป็นส่วนหนึ่งกับผู้ฟังได้ 
การครอบครองใจผู้ฟังในเบื้องต้น 
         อบรมบริการ ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ฟังรู้จักอยู่แล้ว
         อบรมบริการ 
ถ้าคุณเป็นคนที่ผู้ฟังไม่เคยรู้จักมาก่อน
         อบรมบริการ 
ถ้าคุณเป็นผู้บังคับบัญชา 
         อบรมบริการ 
ถ้าคุณเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
ทักษะการนำเสนอ 
เตรียมพร้อมการนำเสนอ 
การวิเคราะห์ผู้ฟัง 
ขั้นตอนการพัฒนาบุคลิกภาพต่อการนำเสนอ 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
         อบรมบริการ กริยาท่าทางท่วงท่าต่างๆการยืน การเดิน การนั่ง สีหน้า แววตาท่าทางประกอบ
         อบรมบริการ 
วิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับผู้ฟัง
         อบรมบริการ 
การแต่งกายและเครื่องประดับ 
         อบรมบริการ 
การดูแลร่างกาย การดูแลผิวพรรณ การแต่งทรงผม การแต่งหน้า
         อบรมบริการ 
การดูแลน้ำเสียง 
         อบรมบริการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
         อบรมบริการ 
การมีทัศนคติที่ดี มองโลกในด้านบวก 
         อบรมบริการ 
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
         อบรมบริการ 
การปรับอารมณ์และความรู้สึกภายใน เพื่อสร้างพลังต่อการนำเสนอ 
         อบรมบริการ 
การปรับกรอบความคิดให้สอดคล้องต่อการนำเสนอ 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
         อบรมบริการ ให้โจทย์ฝึกทักษะเตรียมความพร้อมการนำเสนอ บุคลิกภาพ ความกล้าในการแสดงออก
         อบรมบริการ 
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
         อบรมบริการ 
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
รูปแบบการนำเสนอเชิงองค์กร 
รูปแบบการนำเสนอเชิงธุรกิจ 
รูปแบบการนำเสนอในเวลาที่จำกัด 
หลักการสร้างและนำเสนอด้วยสไลด์พาวเวอร์พ้อยต์อย่างน่าสนใจ 
วิเคราะห์สไลด์พาวเวอร์พ้อยต์ก่อนการนำเสนอ 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์ฝึกทักษะการนำเสนอพร้อมฟลิปชาร์ทประกอบ
         อบรมบริการ 
ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
         อบรมบริการ 
กลุ่มที่มีแนวทางการนำเสนอดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ววิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม