หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

อ. กชพรรณ พุทธประสาทพร

(วิทยากรด้านงานบริการ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร โค้ชจุดแข็งและภาพลักษณ์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      ความสำเร็จของผู้ที่อยู่ในโลกอาชีพที่มีการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้กับตนเองหนึ่งในความสามารถที่มีความจำเป็นต่อการเติบโต คือ การมีทักษะการนำเสนอ ซึ่งเป็นหัวใจในการบอกกล่าวความคิด และข้อมูลต่างๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจ อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นข้อมูลของฝ่ายบริหารในการตัดสินใจเรื่องสำคัญ ดังนั้น การนำเสนอที่ดี หมายรวมถึง การสื่อสารที่เข้าใจถึงผู้ฟังและสามารถโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตามแนวคิด ได้ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจในสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการได้ถูกต้อง ตรงประเด็นและเห็นประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ส่วนสำคัญที่ช่วยให้ข้อมูลถูกส่งไปยังผู้รับได้มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับผู้ส่งสารหรือเทคนิคการนำเสนอให้เหมาะสมกับผู้ฟัง ประกอบด้วยน้ำเสียง สายตา การใช้คำพูด บุคลิกภาพทักษะในการนำเสนอที่มีความชำนาญต้องอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีแบบแผน กระชับ เร้าความสนใจ ชวนติดตามและบุคลิกภาพในการนำเสนอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการแสดงออก 

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เข้าใจขบวนการสังเกตและปรับแนวทางการนำเสนอ ด้วยการวิเคราะห์ผู้ฟังอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถจัดลำดับ และขบวนการนำเสนอ อย่างมีขั้นตอน และเข้าใจง่าย
เพื่อให้สามารถจัดลำดับข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมเป็นเครื่องมือในการนำเสนอ
เพื่อให้สามารถสร้างความมั่นใจในการแสดงออก และเป็นแบบอย่างนำเสนอต่อผู้ฟัง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. หความหมายและความสำคัญของการนำเสนอ
2. รูปแบบและองค์ประกอบของการนำเสนอ
2. การวิเคราะห์ผู้ฟัง
4 ทักษะการนำเสนอ
5 การเตรียมการนำเสนอ
6 โครงสร้างการนำเสนอ
7 ขั้นตอนการนำเสนอ
8 วิธีรับมือการตอบคำถาม
9
ข้อควรระวังในการนำเสนอ

วิธีการอบรม

 - ใช้การบรรยาย ให้ความรู้ในรายละเอียด เชิงทฤษฎี 60%
 - ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม ระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และฝึกปฏิบัติ 40%

ผู้เข้ารับการอบรม
หัวหน้างาน / ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้สนใจทั่วไป

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม