หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ - หลักสูตร 1 วัน
(Highly Effective Presentations)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ (Highly Effective Presentations)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การนำเสนอเป็นทักษะการสื่อสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อความบันเทิง เพื่อโน้มน้าวใจ เพื่อสร้างความเข้าใจ เพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือเพื่อกระตุ้นพฤติกรรม จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำเสนอควรต้องเข้าใจถึงความสำคัญของการนำเสนอและสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้
เนื้อหาในหลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ ทั้งในด้านของความรู้ ทักษะ ตลอดจนการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของการเป็นผู้นำเสนอ เพื่อให้พนักงานสามารถนำเสนองานได้สำเร็จ ตรงตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ฟังและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์การ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำเสนอ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจหลักการพูดในที่สาธารณะ
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงการนำเสนอ
เพื่อพัฒนาทักษะการตอบคำถามจากผู้ฟัง
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างความมั่นใจและลดความประหม่า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 บทบาทและความสำคัญของการนำเสนอ
     • ความสำคัญของการนำเสนอ
     • องค์ประกอบในการนำเสนอ (Data, Design, Delivery)
 Data (ข้อมูล)
     • โครงสร้างของข้อมูล
     • แนวคิด Less is More
     • What In It For Me (WIIFM)
Design (การออกแบบ)
     • ความถนัดในการเรียนรู้ของผู้ฟัง
     • Introduction, Body, Conclusion
     • Workshop: ฝึกออกแบบวางแผนโครงสร้างการนำเสนอ
     • เทคนิคการนำเสนอให้เข้าใจง่าย
     • Workshop: ฝึกการเล่าเรื่อง
Delivery (การถ่ายทอด)
     • การใช้ภาษากายเพื่อดึงดูดความสนใจ
     • Tone of Voice and Eye Contact
     • การใช้สื่อและอุปกรณ์การนำเสนอ
     • การจัดการกับคำถามที่ท้าทาย
     • เทคนิคลดอาการประหม่า ตื่นเต้น
Workshop : ฝึกการนำเสนอทีละคน (กรณีผู้เข้าอบรมไม่เกิน 20 คน) หรือนำเสนอเป็นกลุ่ม (กรณีผู้เข้าอบรมมากกว่า 20 คน)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม