หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษา - หลักสูตร 2 วัน
(Presentation Pro & Consultative Selling)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษา (Presentation Pro & Consultative Selling)

อ. กิติศักดิ์ วิวัฒน์ธนวงศ์

(วิทยากร ที่ปรึกษา นักเขียน นักพูด นักบริหารและครูผู้ฝึกสอนศาสตร์บูรณาการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   บนโลกที่กูรูหลายท่าน เรียกว่าโลกที่ไหลลื่น (โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และตลอดเวลา) หรือกูรูอีกหลายท่านเรียก โลกที่แบบราบ เต็มไปด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และแน่นอนที่สุดคือการต่อสู้แข่งขันกันในเชิงธุรกิจในรูปแบบแตกต่างหลากหลาย คนทำงานทุกท่านที่ต้องติดต่อสื่อสารทำธุรกิจในประเทศ หรือระดับสากล คงหลีกไม่พ้นการติดต่อ การสื่อสาร การนำเสนอ และการขายสินค้า หรือบริการ ซึ่งต้องมี กระบวนการของการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในตัวสินค้า สร้างสรรค์และนำเสนอในมุมมองที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจโดยการสร้างฐานลูกค้าระยะยาวอย่างมั่นคง และสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต พร้อมไปด้วยศักยภาพที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่
   วิทยากรจึงได้พัฒนาหลักสูตร Presentation Pro & Consultative Selling การนำเสนออย่างมืออาชีพและการขายเชิงที่ปรึกษาพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถนำเสนอ และให้ข้อมูลเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพในงานขาย เพื่อให้มีจิตใจรักงานขาย กระตือรือร้นกับงานขาย มีศิลปะการพูด การนำเสนอ การสื่อสารและมีบุคลิกภาพเพื่องานขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจในยุคใหม่

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนำเสนออย่างมืออาชีพ 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคและวิธีการนำเสนอสินค้าหรือบริการต่อลูกค้า ผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารระดับสูง อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้หลักการเตรียมสไลด์ (Power Point) รวมถึงสื่อต่างๆเพื่อสื่อสารในองค์กร และสื่อสารถึงลูกค้านอกองค์กร ฯลฯ อย่างมืออาชีพ 
4. เพื่อเพิ่มทักษะในพูดในที่ชุมชน ในการนำเสนองานที่ได้เตรียมการไว้ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
5. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้กระบวนการขายแบบผู้ให้คำปรึกษา (consultative selling) ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I 
1. กรณีศึกษาผู้ประสบความสำเร็จในการนำเสนอสินค้า ความคิด (Idea) และในงานขายระดับโลก 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแรงบันดาลใจ ในทักษะการนำเสนอที่ยอดเยี่ยม ที่สามารถเสนอความคิด นวัตกรรม รวมถึงสิ่งใหม่ๆ ที่ทำให้วิถีการใช้ชีวิตของผู้คนดีขึ้น และคุณสมบัติต่างๆ ที่พึงมีสำหรับการก้าวสู่การเป็นนักขายที่ประสบความสำเร็จ ทั้งของต่างประเทศและในประเทศ 
2. กิจกรรม น่าค้นหาในสไตล์คุณ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดอบรมของตนเอง 
       เพื่อวิเคราะห์แบบอย่าง (Role Model) ของคุณเพื่อมาปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสาร 

3. เทคนิคการขายแบบผู้ให้คำปรึกษา ( consultative selling) กระบวนการขายและกระบวนการซื้อ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการขายแบบผู้ให้คำปรึกษา ลำดับ ขั้นตอน ในกระบวนการเสนอขายและกระบวนการซื้อ 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงอุปสรรค ปัญหา ที่มักเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน และวิธีการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้น 

4. บุคลิกภาพที่เหมาะสมในการพูดต่อหน้าคนหมู่มาก เช่น การแต่งกาย การยืน การเดิน การใช้ไมค์ตำแหน่งของมือที่ดี
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติจริง 
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกฝนให้มีบุคลิกที่ดีในการพูด 

กิจกรรม ค้นพบจุดเด่นในบุคลิกของตนเอง 
       การทำแบบประเมินบุคลิกภาพ เพื่อการพูด และการพัฒนาตนเอง 
5. การวางโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอน เพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้เข้าใจ และฝึกทักษะให้สามารถวางแผนเขียนโครงเรื่องในการพูด การเรียงลำดับขั้นตอนเพื่อให้น่าสนใจ จูงใจ และได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
กิจกรรม กฎกลุ่มละสาม ในเรื่องที่จะใช้ในงาน 
6. ทักษะในการโน้มน้าวและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าแบบนักให้คำปรึกษา 
       ทักษะการใช้คำพูด น้ำเสียง และภาษากายในการโน้มน้าวและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 
7. หลักการใช้ภาษากาย การใช้สายตาที่ดี ในการพูด เทคนิคการครองเวที
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย:
       เพื่อให้มีภาษากายที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการใช้สายตาที่ดีเพื่อจูงใจผู้ฟัง
       เพื่อให้มีความสามารถในการครองเวทีลดความประหม่า ด้วยการใช้ภาษากาย และการ สบสายตากับผู้ฟังกิจกรรม เล่าเรื่องโดนใจ 

8. เทคนิคการออกแบบการนำเสนอ การออกแบบสไลด์ Presentation รวมถึงเตรียมอุปกรณ์ และสื่อต่างๆในการนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ 
       ฝึกปฏิบัติการออกแบบสไลด์ Presentation อย่างมืออาชีพ การทำสไลด์ Presentation Art ศาสตร์และศิลป์ของการเตรียมสไลด์ที่น่าดึงดูดใจ และตรงประเด็น 

DAY II
9. ทบทวนจากวันที่ 1 โดยผู้เรียนทำการจัดลำดับผู้นำเสนอ นำสไลด์ที่เตรียมมาทบทวน รายละเอียดและโครงสร้างการนำเสนอแบบการให้คำปรึกษา การนำเสนอแนวคิดสร้างสรรค์ให้กับลูกค้า ( Ideas ) อย่างมืออาชีพ
       เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทบทวนและฝึกฝนทักษะเพิ่มเติม ในการนำเสนอ เทคนิคการใช้ น้ำเสียง และภาษากาย เพื่อก้าวสู่การนำเสนออย่างมืออาชีพในงานขายเชิงที่ปรึกษา ทั้งแนวคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด 
10. เทคนิคการปิดการขายการตอบข้อโต้แย้งของลูกค้า การรับมือกับการเจรจาต่อรองเทคนิคการตอบคำถามของลูกค้า หรือผู้ฟัง พัฒนาการนำเสนอ พร้อมให้แหล่งข้อมูลค้นคว้าเพิ่มเติม
กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติในการขาย เพื่อทบทวนกระบวนการต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ไป และฝึกการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ข้อตกลงแบบ ชนะ-ชนะ (WIN-WIN) 
11. กิจกรรม "บุคลิกภาพต้องตา-นำเสนอโดนใจ" เพื่อฝึกปฏิบัติ
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมฝึกปฏิบัติการนำเสนอโดยใช้ ภาษาพูด และบุคลิกภาพ รวมถึงสไลด์ และสื่ออื่นๆ เพื่อการนำเสนอความคิดหรือ ข้อมูลให้ผู้ฟังเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้ เข้าใจ เชื่อถือ และลงมือทำในเรื่องที่ตนเสนอ 
12. เทคนิคสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง เทคนิคการฟัง (Listening Technique) และการตอบคำถาม 
วัตถุประสงค์ในการบรรยาย
       เพื่อการพัฒนาทักษะการฟังและการสร้างการมีส่วนร่วม โดยรวมให้เป็นสไตล์ของตนที่โดดเด่น และประทับใจ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเราและ ภาพลักษณ์ขององค์กร 
13. จิตวิทยาการบริหารตนเองของนักขาย และหนทางสู่ความสำเร็จของยอดนักขายเชิงที่ปรึกษา วัตถุประสงค์ในการบรรยาย 
       เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีแรงบันดาลใจ สามารถวางแผนไปสร้างผลงานขายเพื่อก้าวสู่ ความสำเร็จตามเป้าหมายของตนเองและองค์กร
14. ถาม-ตอบ ข้อสงสัยของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และแนวทางการพัฒนาต่อไป

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมืออาชีพ และสามารถนำเทคนิคต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อสร้างความสำเร็จในการเป็นนักขายมืออาชีพและสร้างฐานลูกค้าระยะยาวที่ใช้ได้จริง
2. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการใช้กระบวนการขายแบบผู้ให้คำปรึกษา ( consultative selling) ได้เป็นอย่างดี 
3. มีความสามารถในการนำเสนอแนวคิด Ideas และข้อมูลในการขายเชิงที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ
4. ผู้เข้าอบรมมีแรงบันดาลใจ มีกำลังใจ และมีเป้าหมาย ในการทำงาน การนำเสนอในการขาย และมีความเชื่อมั่น และศรัทธาในตนเอง อีกทั้งสินค้าและบริการที่ทำ รวมถึงองค์กร 
5. ผู้เข้าอบรมอยากออกไปใช้เทคนิคการนำเสนอและการขายการขายเชิงที่ปรึกษา เพื่อสรรค์สร้างผลงาน สร้างรายได้จากการขาย อย่างก้าวกระโดด

รูปแบบการจัดอบรม
   การฝึกอบรมมีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย เพลิดเพลิน โดยมีความลึกซึ้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ ยอมรับ และนำไปปฏิบัติตาม อีกทั้งตรงตามเป้าหมายที่ทางองค์กรได้กำหนดไว้ 
1. การบรรยายแบบผู้อบรมมีส่วนร่วม Participative Technique
2. ฝึกปฏิบัติทีละขั้นตอนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับท่านอื่นๆ (Work Shop)
3. แสดงการสาธิตจำลองให้เกิดการพัฒนา (Adult Learning Approach Role Playing)
4. ฝึกปฏิบัติพัฒนาร่างกายและจิตใจ เพื่อเสริมบุคลิกภาพภายนอก และภายใน
5. สื่อมัลติมีเดีย

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม