หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอให้ตรงประเด็นด้วยข้อมูลที่ชัดเจน - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation And Pitching with Dashboard)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอให้ตรงประเด็นด้วยข้อมูลที่ชัดเจน (Presentation And Pitching with Dashboard)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
      ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) เป็นกระบวนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และติดหนึบกับเรื่องเล่าของเรา เกิดความเข้าใจแล้วคล้อยตามเรื่องเล่าตลอดการเล่าเรื่อง โดยการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเวลา เช่น...........
       เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
       มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
       ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
       กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
       จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)
เทคนิคการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำรายงานด้วยข้อมูลอย่างครบถ้วน ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอมีคุณภาพและโดนใจผู้ฟังได้มากขึ้น เช่น...
      การนำเสนอด้วย A3 Report ตรงประเด็น
      การนำเสนอด้วย Data Visualization กระตุ้นการวิเคราะห์
      การนำเสนอด้วย Dashboard สู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญ ของการนำเสนอให้ตรงประเด็นทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการเสนอของตัวเองได้อย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจในการนำเสนองาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการนำเสนอให้ตรงประเด็นในรูปแบบ Pitching ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริง สามารถออกแบบโมเดลของการนำเสนอของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำเสนอรายงานที่ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง มากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ฟังให้ติดหนึบกับเรื่องที่นำเสนอ เกิดความคล้อยตาม เพราะเห็นภาพที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความมั่นใจในการนำเสนอของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการนำเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        สำรวจแนวความคิดการนำเสนอให้โดนใจ
        นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คืออะไร?
        จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่วๆไป
        องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
        การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
        Workshop : การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
การสร้างเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
        ความหมายของการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
        ประเภทของการ Pitching รูปแบบต่างๆ
        ประเด็นสำคัญที่ควรมีในการ Pitching
        การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)
        กิจกรรม : การออกแบบเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
        Role Playing : การนำเสนอผลงานให้ตรงประเด็น
เทคนิคการนำเสนอด้วย Data Visualization & Dashboard
        การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
        การสร้าง Dashboard ด้วย Data Visualization
        กระบวนการสร้าง Dashboard ด้วยการใช้ข้อมูลสดใหม่
        เทคนิคการนำเสนอรายงานเชิงกลยุทธ์ด้วย Dashboard
        Role Playing : การออกแบบ Dashboard และการนำเสนอ
การพัฒนาเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอรายงาน
        องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
        หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
        เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
        กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
        Role Playing : การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ