หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอให้ตรงประเด็นด้วยข้อมูลที่ชัดเจน - หลักสูตร 1 วัน
(Presentation And Pitching with Dashboard)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การนำเสนอให้ตรงประเด็นด้วยข้อมูลที่ชัดเจน (Presentation And Pitching with Dashboard)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 เทคนิคการนำเสนอที่ดีต้องให้ความสำคัญใน 5 เรื่องหลัก ดังนี้
      ผู้ฟังเป็นใคร? ต้องการข้อมูลไปสื่ออะไร?
      ข้อมูลเนื้อหาชัดเจน แม่นยำ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
       การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับผู้นำเสนอ เนื้อหาและความต้องการของผู้ฟัง
       วิธีการนำเสนอที่เกิดจากความมั่นใจของผู้นำเสนอ
       เป้าหมายผลลัพธ์ที่คาดหวังให้เกิดขึ้นจากการนำเสนอ
การสร้างเรื่องเล่าสำหรับการนำเสนอผลงาน (Storytelling for Pitching) เป็นกระบวนการนำเสนออีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถทำให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ และติดหนึบกับเรื่องเล่าของเรา เกิดความเข้าใจแล้วคล้อยตามเรื่องเล่าตลอดการเล่าเรื่อง โดยการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ ระหว่างการเล่าเรื่องตลอดเวลา เช่น...........
       เรื่องเล่าเรียบง่าย เข้าใจได้ทันที (Simple)
       มีสิ่งที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่ (Unexpected)
       ขั้นตอนชัดเจนติดตามได้ (Concrete)
       กระตุ้นความรู้สึกการมีส่วนร่วม (Emotional)
       จบด้วยการเกิดผลลัพธ์ (Reaction)
เทคนิคการนำเสนอโดยใช้เครื่องมือที่จัดทำรายงานด้วยข้อมูลอย่างครบถ้วน ช่วยส่งเสริมในการนำเสนอมีคุณภาพและโดนใจผู้ฟังได้มากขึ้น เช่น...
      การนำเสนอด้วย A3 Report ตรงประเด็น
      การนำเสนอด้วย Data Visualization กระตุ้นการวิเคราะห์
      การนำเสนอด้วย Dashboard สู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญ ของการนำเสนอให้ตรงประเด็นทำให้สามารถจัดเตรียมข้อมูลและแนวทางการเสนอของตัวเองได้อย่างชัดเจน เกิดความมั่นใจในการนำเสนองาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการนำเสนอให้ตรงประเด็นในรูปแบบ Pitching ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟังอย่างแท้จริง สามารถออกแบบโมเดลของการนำเสนอของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นประโยชน์ของการนำเสนอรายงานที่ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ทำให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจได้ง่าย และเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟัง มากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอ สร้างความน่าสนใจและดึงดูดผู้ฟังให้ติดหนึบกับเรื่องที่นำเสนอ เกิดความคล้อยตาม เพราะเห็นภาพที่ชัดเจน
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ จนเกิดความมั่นใจในการนำเสนอของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการนำเสนอรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
        สำรวจแนวความคิดการนำเสนอให้โดนใจ
        นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คืออะไร?
        จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่วๆไป
        องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
        การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
        Workshop : การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
การสร้างเทคนิคการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
        ความหมายของการนำเสนอในรูปแบบ Pitching
        ประเภทของการ Pitching รูปแบบต่างๆ
        ประเด็นสำคัญที่ควรมีในการ Pitching
        การสร้างโมเดลการนำเสนอ (Pitching Canvas)
        กิจกรรม : การออกแบบเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
        Role Playing : การนำเสนอผลงานให้ตรงประเด็น
เทคนิคการนำเสนอด้วย Data Visualization & Dashboard
        การนำเสนอรายงานข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization)
        การสร้าง Dashboard ด้วย Data Visualization
        กระบวนการสร้าง Dashboard ด้วยการใช้ข้อมูลสดใหม่
        เทคนิคการนำเสนอรายงานเชิงกลยุทธ์ด้วย Dashboard
        Role Playing : การออกแบบ Dashboard และการนำเสนอ
การพัฒนาเรื่องเล่าประกอบการนำเสนอรายงาน
        องค์ประกอบสำคัญของการเล่าเรื่อง (Storytelling)
        หลักการสำคัญของการเล่าเรื่องให้น่าสนใจ
        เทคนิคการสร้างโครงเรื่องเล่าให้ครบถ้วน
        กิจกรรม : การสร้างเรื่องเล่าของตัวเอง
        Role Playing : การนำเสนอด้วยเรื่องเล่า
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร