หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Service Plus)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (Service Plus)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
โดยปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่ามีผู้หันมาให้ความสนใจงานทางด้านงานบริการ เป็นส่วนมากและพยายามที่จะพัฒนาการบริการของตนให้เป็นเลิศ เพราะงานบริการเป็นปัจจัยหลักที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการสามารถรับรู้และสัมผัสได้ด้วยใจ สมดังคำกล่าวของท่านผู้รู้ที่ได้กล่าวไว้ว่า “ได้ใจชื่อว่าได้ทุกอย่าง” ดังนั้นหากหน่วยงานหรือองค์กรใดต้องการประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องผ่านด่านใจของลูกค้ามีการจัดการด้านบริการให้เป็นเลิศ เพื่อดึงดูดใจลูกค้าให้ได้กลับมาใช้บริการอีกนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับงานด้านบริการได้อย่าง ถูกต้อง ตรงตามมาตรฐาน
2. เพื่อสร้างสรรค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นนักบริการที่ดีและ สามารถฝึกฝน พัฒนาตนเองด้านการบริการจนบรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายขององค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในงานและในชีวิตประจำวัน ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และมีความก้าวหน้าในส่งมอบการบริการที่ดีให้กับลูกค้าทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร
5. เพื่อเป็นการสนับสนุนพันธกิจหลักขององค์กร ตลอดจนเป็นการเพิ่มชื่อเสียงให้กับองค์กร ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้ผลกำไรสูงสุดจากการประกอบธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การปรับและสร้างพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการ
งานบริการกับพันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร 
ปัจจัยที่มีอิทธิผลและสัมพันธ์กับงานบริการ
7 หัวใจหลัก ที่ควรตระหนักในงานบริการ
ทัศนคติกับเส้นทางสู่การบริการที่เป็นเลิศ 
การสร้างประสบการณ์ที่ประทับใจให้กับลูกค้า 
เทคนิคการต้อนรับ/การต้อนรับการกลับมาอีกครั้ง 
เทคนิคการบริการเพื่อสร้างความชื่นชมยินดีตลอดไป

วิธีการ (ทฤษฏี 20% เชิงปฏิบัติการ 80%)
การบรรยาย-สาธิต
ระดมสมอง – เกมประกอบหลักสูตร - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
การแสดงบทบาทสมมติ

วิธีการประเมินผล
จากแบบสอบถามและการสังเกต
จากการสุ่มตัวอย่างทดสอบและทบทวนกลับ
จากข้อมูลที่ได้รับและการติดตาม วิเคราะห์ประเมินผลจากนามธรรมสู่รูปธรรมจนเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม