หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Service Excellence)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริการที่เป็นเลิศ (Service Excellence)

อ. พสิษฐิ์ เรืองวิริยะกุล

(วิทยากร และ ที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาบุคลากร บรรยายให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   “ความพึงพอใจของลูกค้า” ก็เช่นกัน ถือเป็นคำพูดศักดิ์สิทธิ์สำหรับงานบริการ ซึ่งพื้นฐานสำคัญในการทำงานคือ การทำให้ลูกค้าพอใจ ลูกค้าที่พอใจอยู่แล้วก็ต้องทำให้พอใจมากขึ้นหรือพอใจในสินค้า และบริการของเรามากกว่าของคู่แข่ง แต่ องค์กรจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกค้าเราพอใจแล้วหรือยัง ซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดความพึงพอใจให้กับลูกค้า คือ 
   “งานบริการ” องค์กรแห่งการบริการใดที่มีระบบการบริการที่เข้มแข็ง และเข้าถึงใจลูกค้าได้ ย่อมที่จะได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงนำเอาแนวคิดในการทำงานบริการด้วยทัศนคติที่ดี และ แนวทางในการทำงานบริการที่สร้างความพึงพอใจต่าง ๆ ให้กับลูกค้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้สร้างเสริมให้เกิดความคิดเชิงบวกสำหรับงานบริการ และ บุคลากรเกิดจิตสำนึกที่ดีในงานบริการ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนบริการที่พึงมีต่อลูกค้าอย่างถ่องแท้ 
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการ และ ขั้นตอนมาตรฐานในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเรียนรู้การสื่อสารในการบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญมาก ๆ สำหรับการบริการ จิตวิทยาการบริการ เพื่อเพิ่มความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเอาสิ่งที่ได้จาการฝึกอบรม และ ปฏิบัติด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในปัจจุบัน และ ในชีวิตประจำวันได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การบริการ กับโลกแห่งปัจจุบัน (สัดส่วนการบริการ และ อำนาจการตัดสินใจของลูกค้า) 
ลูกค้าคือใคร ? บันไดขั้นแรกในงานบริการ กับ ความคาดหวังของลูกค้า 
ทัศนคติที่ดี และ แนวคิดในการทำงานบริการ (ทัศนคติ กรอบความคิด และ ทักษะการคิดในการทำงาน) 
การสื่อสารในงานบริการ (ภาษาของการบริการ อิทธิพลหลักของการสื่อสาร เพื่อสร้างความประทับใจ) 
ขั้นตอนการให้บริการ (* แยกตามลักษณะของธุรกิจ) 
         อบรมบริการ การเปิดใจ และการทักทายผู้รับบริการ 
         อบรมบริการ การนำเสนอ และ การสื่อสาร 
         อบรมบริการ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในงานบริการ 
         อบรมบริการ การส่งท้าย และ กล่าวขอบคุณ
 
 จิตวิทยาการสร้างงานบริการที่เป็นเลิศ (การเรียนรู้พฤติกรรมมนุษย์ กับพฤติกรรมลูกค้าในลักษณะต่าง ๆ) 
 Workshop : การฝึกปฏิบัติ / บทบาทสมมุติ 
 บทสรุปการสัมมนา และ อุปนิสัยแห่งความสำเร็จของนักบริการมืออาชีพ (แชร์ประสบการณ์จากวิทยากร)

หมายเหตุ เวลา และกิจกรรมสามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์

รูปแบบการอบรม
   เป็นการฝึกอบรมโดยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ เน้นการบรรยายสลับกับการทำกิจกรรม (บรรยาย 40 % กิจกรรม 60 %) เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้พร้อมการนำไปต่อยอดเพื่อการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีการฝึกอบรม
การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Lecture) / การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
 กิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Practice) / กิจกรรมกลุ่ม (Grouping) 
 กรณีศึกษา (Case Study) / การระดมสมอง (Brain storming) 
 การแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากทางวิทยากร (Show & Share)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานทุกระดับภายในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม