หลักสูตรฝึกอบรม การบริการระดับมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Service Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริการระดับมืออาชีพ (Service Professional)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“จะมัดใจลูกค้าให้อยู่หมัด งานด้านบริการต้องเป็นเลิศ”

หลักการและเหตุผล
การบริการถือเป็นส่วนงานที่สำคัญมากส่วนหนึ่ง เพราะการบริการที่สร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ จะช่วยสร้างผลตอบสนองทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็คือ ลูกค้าจะให้การตอบรับต่อสินค้าและบริการขององค์กร ทั้งยังช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และยอดขายให้แก่องค์กรได้อีก ส่วนทางอ้อมก็คือ ลูกค้าจะนำความประทับใจเหล่านั้นไปโฆษณาต่อให้กับบุคคลใกล้ชิดรอบข้าง รวมไปถึงโลกสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถกระจายการรับรู้ของผู้คน ให้เกิดเป็นความสนใจในสินค้าและบริการที่ลูกค้าได้รับ 
ความพึงพอใจและความประทับใจในงานบริการ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้องค์กรเกิดความสำเร็จในระยะยาวและยั่งยืน ซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะตกอยู่กับสามส่วนคือ ส่วนของลูกค้าทั้งที่เกิดจากทางตรงและทางอ้อม ส่วนของผู้เข้ารับการอบรม และส่วนขององค์กร 
หลักสูตรการบริการระดับมืออาชีพจะช่วยเสริมทักษะและเทคนิคที่สำคัญต่องานบริการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ความรู้ที่ได้ไปปรับประยุกต์ให้งานบริการขององค์กรอยู่ในระดับมืออาชีพ

“เมื่อคุณมองเห็นหัวใจของลูกค้า เมื่อนั้นคุณจะรู้ว่า คุณจะให้บริการอะไรกับลูกค้า”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงการให้บริการในระดับมืออาชีพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ถึงเทคนิคที่สำคัญต่องานบริการ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสร้างความพึงพอใจสูงสุดในงานบริการให้แก่ลูกค้า

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ทำความรู้จักกับคำว่างานบริการ 
ปัญหาที่เกิดจากการไม่เข้าใจคำว่างานบริการ 
เข้าใจในภาวะของผู้นำในงานบริการ 
ภาวะผู้นำในธุรกิจงานบริการต่างจากภาวะผู้นำในธุรกิจอื่นอย่างไร 
ชนิดของภาวะผู้นำด้านงานบริการ 
การโค้ชชิ่งที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างลูกน้องให้เป็นผู้ตามที่ดี 
สิ่งที่ไม่ควรทำในการเป็นผู้นำด้านงานบริการ 
ฝึกลูกน้องให้เป็นผู้นำด้านงานบริการที่ดีในอนาคต 
Passion สำคัญอย่างไรต่องานบริการ 
เทคนิคการสร้าง Passion ให้กับผู้เข้ารับการอบรม 
เหตุผลที่ลูกค้าจะเลือกงานบริการจากเรา 
การสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้า 
สูตรแห่งความสำเร็จ 
การให้ความสำคัญกับความต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจง 
เรียนรู้เทคนิคพิเศษ 
Product Knowledge ขององค์กร มีความสำคัญอย่างไร 
Up-selling คืออะไร 
จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการบริการ 
กระบวนการสื่อสารเพื่อการบริการ 
จิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ 
การบริการที่เป็นเลิศทุกครั้ง 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
         อบรมบริการ ให้โจทย์แสดงบทบาทการบริการลูกค้าในสถานการณ์ที่หลากหลาย
         อบรมบริการ 
กลุ่มอื่นๆที่เหลือ วิเคราะห์การบริการ
         อบรมบริการ 
แต่ละกลุ่มให้คะแนนและแสดงข้อคิดเห็น 
         อบรมบริการ 
วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
         อบรมบริการ 
วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 
สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม