หลักสูตรฝึกอบรม การบริการสร้างความประทับใจ - หลักสูตร 1 วัน

(Impressive Service)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริการสร้างความประทับใจ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจเป็นไปอย่างรุนแรง ส่งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถดำรงอยู่ในธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน คือการให้บริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจ เพื่อลูกค้าซื้อซ้ำหรือบอกต่อ ส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า และขยายผลไปในวงกว้าง ในทางตรงข้าม หากพนักงานผู้ให้บริการให้บริการลูกค้าไม่ดี หรือไม่สามารถสร้างพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้า จะทำให้องค์กรมีโอกาสสูญเสียลูกค้า และเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อองค์กรในระยะยาว 
          ดังนั้นหากพนักงานผู้ให้บริการมีทักษะความสามารถ ตระหนักถึงความสำคัญ และมีทัศนคติเชิงบวกในการบริการลูกค้า จะสะท้อนเป็นพฤติกรรมในการให้บริการที่สร้างความประทับใจสูงสุด ทำให้ลูกค้าเกิดความผูกพันต่อสินค้าและการบริการ เกิดการซื้อซ้ำและบอกต่อ นำไปสู่ความสำเร็จอันยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. สร้างทัศนคติเชิงบวกในการบริการให้แก่พนักงาน เพื่อสามารถสร้างความประทับใจสูงสุดแก่ลูกค้า
2. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเกิดความรู้สึกที่ดีในการบริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
3. เสริมสร้างให้พนักงานมีแนวทางในการให้บริการลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมาย และความสำคัญของการบริการ
เข้าใจลักษณะตนเองและผู้อื่น เพื่อเกิดการยอมรับ (Self-awareness) และความเข้าใจซึ่งกันและกัน (Empathy)
แนวทางในการให้บริการเหนือความคาดหมาย (Beyond Expectation)
       การสร้างความประทับใจแรกพบ (First Impression)
       การให้บริการลูกค้าด้วยทัศนคติเชิงบวก
ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ให้บริการ (Emotional Intelligence)
บุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของผู้ให้บริการ
       การสร้างบุคลิกภาพภายในด้วยทัศนคติเชิงบวก
       การสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้มีเสน่ห์
เทคนิคการสื่อสารในการให้บริการ
       หลัก 3Vs Visual Vocal Verbal ในการสื่อสารกับลูกค้า
       ภาษากาย (Body Languages) ที่ใช้ในการบริการ 
       ทักษะการฟังในงานบริการ (Empathic Listening)
       การโน้มน้าวใจลูกค้าในการบริการ (Influence)
       การสื่อสารกับลูกค้าเมื่อไม่พึงพอใจ 
การทำงานเป็นทีมในการให้บริการ (Teamwork)
สร้างพันธะสัญญาในการบริการสร้างความประทับใจร่วมกัน

รายละเอียดและเทคนิคที่ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ดำเนินการอบรมโดยการบรรยาย Workshop และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปใช้ได้จริง ผ่านกระบวนการ 5As Process ประกอบด้วย
       Awareness การตระหนักรู้
       Advantage การมองเห็นข้อดี ข้อได้เปรียบในตัวเอง
       Alternative การมองเห็นทางเลือก
       Aim การตั้งเป้าหมาย
       Action Plan การวางแผนการลงมือทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการ งานบริการ บุคลิกภาพ

แสดงความคิดเห็น