หลักสูตรฝึกอบรม การบริการหลังการขาย ทำอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า - หลักสูตร 1 วัน
(How to impress customers from after sales service)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริการหลังการขาย ทำอย่างไรให้ได้ใจลูกค้า (How to impress customers from after sales service)

อ. ธนภณ รวยอารี

(วิทยากร, ที่ปรึกษา, โค้ช)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การบริการหลังการขาย เป็นงานที่สำคัญทั้งต่อผู้ขายสินค้า และลูกค้าที่ได้ซื้อสินค้าไป เนื่องจากสินค้าแต่ละอย่างมีอายุการใช้งาน ซึ่งสินค้าหลายชนิดอายุการใช้งานก็ขึ้นอยู่กับงานบริการหลังการขายด้วย ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการใช้สินค้านั้นได้นานๆ คุ้มค่ากับเงินที่ได้จ่ายไป การบริการจึงเป็นงานที่ลูกค้าคาดหวังจากเจ้าของสินค้า 
การบริการหลังการขาย นอกจากเป็นงานที่ต้องให้บริการลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปใช้แล้วเท่านั้น แต่การบริการหลังการขาย มีความสำคัญต่อการตัดสินใจในการซื้อสินค้าในครั้งต่อๆ ไปด้วย เพราะการได้รับการบริการที่ดีสร้างความประทับใจ มั่นใจในใช้สินค้า รวมถึงการแนะนำสินค้าให้ญาติ เพื่อน และคนอื่นๆได้ด้วย 
พนักงานที่ให้บริการหลังการขาย ต้องมีความรู้ความสามารถ ทักษะต่างๆ ในหลายๆ ด้านเพราะ นอกจากความรู้ในหน้าที่ที่ตัวเองต้องมีแล้ว ทักษะทางด้านการขาย มนุษย์สัมพันธ์ ก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า สินค้าหลายๆ ชนิดมักจะพบว่า สินค้าชิ้นแรกขายจากฝ่ายขาย และสินค้าในชิ้นต่อๆ ไปมักจะถูกขายจากฝ่ายบริการหลังการขาย 
สินค้าปัจจุบัน มีความแตกต่างทางด้านการใช้งานหรือคุณสมบัติไม่มากนัก ดังนั้น งานบริการหลังการขายจึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่ใจกันมากขึ้นเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

“องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากงานการบริการหลังการขาย”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รับรู้ถึงความสำคัญของงานบริการหลังการขาย และสร้างความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่แต่ละคนได้รับ เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและองค์กร
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในความต้องการ และธรรมชาติของมนุษย์ เพื่อสามารถปรับตัวเองให้สามารถตอบสนองได้อย่างมีความสุข 
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพของตนเอง ในด้านต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความสุข และมีความสมดุลในการทำงานบริการหลังการขายมากยิ่งขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้ถึงความสำคัญของ งานบริการหลังการขาย 
      อบรม สัมมนา ความเข้าใจในความสำคัญของหน่วยงาน และความสำคัญของงานที่ทำ 
      อบรม สัมมนา ความพร้อมในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมาย

รู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความคาดหวัง ที่ องค์กร ต้องการ 
      อบรม สัมมนา วิสัยทัศน์ขององค์กร ภารกิจขององค์กร 
      อบรม สัมมนา ตำแหน่ง หน้าที่ ที่มีอยู่ในองค์กร ความครอบคลุมต่อการดำเนินงาน 
      อบรม สัมมนา การดำเนินงานในปัจจุบันสอดคล้องซึ่งกันและกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
      อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีม เพื่อความก้าวหน้า 

ความต้องการ และธรรมชาติของมนุษย์ 
       ความแตกต่างในเรื่องของความคิดเห็นมีอะไรบ้าง 
       ความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 
       ความแตกต่างในด้านพฤติกรรมเกิดจากอะไรได้บ้าง 
       ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างไร

การพัฒนาศักยภาพ ของตนเอง เพื่อความสำเร็จของงานที่ทำ 
       การรับรู้ในพฤติกรรมของตนเอง 
       องค์ประกอบ ของการพัฒนาเพื่อความสำเร็จ 
       การมีสติรู้ อยู่กับปัจจุบัน 
       การฟัง อย่างมีประสิทธิภาพ 
       การพูด ให้ผู้ฟังมีความเชื่อ และศรัทธาในตัวเรา

ความสมดุลชีวิต การทำงานอย่างมีความสุข 
       เป้าหมายของชีวิต 
       คุณค่าของคน 
       สมดุลโลก สมดุลธรรม


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เรียนรู้เพื่อการนำไปใช้ได้จริง
การละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เพื่อการเข้าถึงความรู้ และการสื่อสารภายในห้องอบรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้(Sharing) ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม
การสอน (Teaching) เพื่อการเรียนรู้หลักการและเหตุผล ด้านวิชาการ 
 กิจกรรมกลุ่ม (Work Shop) เพื่อการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนความคิดของผู้เข้าอบรม 
 กระบวนการโค้ช (Coaching Process) เพื่อค้นหาความเป็นตัวตนและความต้องการของผู้เข้าอบรม
การค้นหาสิ่งดีๆ เพื่อต่อยอด (Appreciative Inquiry) หาเรื่องราวดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและองค์กร
การสรุป และประเมินผล (Conclusion and Evaluation) เพื่อการวัดผลการฝึกอบรม และพัฒนาในอนาคต

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานให้บริการหลังการขาย
พนักงานระดับหัวหน้างานทุกฝ่าย
ผู้มีความสนใจพัฒนา และเปลี่ยนแปลงตนเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม