หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารกรณีต่างๆสู่ผลลัพธ์ที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Case Management to Good Result)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารกรณีต่างๆสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Effective Case Management to Good Result)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเกิดข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนมาดำเนินการ ต้องบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ด้วยมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกฎระเบียบขององค์กร (Effective Case Management)
 การสื่อสารและการนำเสนอให้ตรงประเด็นในแต่ละกรณี เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิผล ต้องทำให้การสื่อสาร การนำเสนอ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ดี การสื่อสารการนำเสนอ อาจเกิดความคิดเห็นได้ไม่ตรงกัน มีความแตกต่างในเรื่องกฎระเบียบ ข้อจำกัดบางประการ ที่เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นชั่วคราว การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกต่อความขัดแย้ง ช่วยทำให้เราสามารถใช้การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ความขัดแย้งเข้าสู่สภาวะสมดุลและเกิดผลลัพธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผลสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นสำคัญของการสื่อสารและการนำเสนอที่ตรงประเด็น ช่วยให้ผู้รับการนำเสนอเกิดความเข้าใจและคล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้ผู้เรียนมองเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นความขัดแย้ง แล้วบริหารจัดการด้านการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น สู่การเสริมพลังซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการเจรจาต่อรองในการบริหารจัดการกรณีต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสาร สนทนา นำเสนอ ให้ตรงประเด็น ปรับจูนความคิดความสมดุล บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารจัดการกรณีต่างๆอย่างเป็นระบบ
       สนุกกับ คำสำคัญ(Keywords) สร้างแนวความคิด
       หลักการบริหารกรณีต่างๆ (Case Management)
       กระบวนการทำงานด้วยมาตรฐานที่ดี
       การบริหารข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานอย่างมีมาตรฐาน
องค์ประกอบที่สำคัญของการนำเสนอให้ตรงประเด็น
       กำหนดจุดประสงค์ของการนำเสนอให้ชัดเจน
       ประเมินประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องของผู้รับฟัง
       การเตรียมหัวข้อที่ใช้ในการนำเสนอเบื้องต้น
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       Workshop : การวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบของการนำเสนอ
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกต่อความขัดแย้ง
       สร้างแนวความคิดด้วย คำสำคัญ (Keyword)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
       ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง สู่สมดุล
       กรอบความคิดพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
       การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง…
       หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
       กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
       Workshop : กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ