หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารกรณีต่างๆสู่ผลลัพธ์ที่ดี - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Case Management to Good Result)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารกรณีต่างๆสู่ผลลัพธ์ที่ดี (Effective Case Management to Good Result)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเกิดข้อร้องเรียนในกรณีต่างๆ แล้วนำเข้าสู่กระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนมาดำเนินการ ต้องบริหารจัดการให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ด้วยมาตรฐานการทำงานที่สอดคล้องกฎระเบียบขององค์กร (Effective Case Management)
 การสื่อสารและการนำเสนอให้ตรงประเด็นในแต่ละกรณี เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิผล ต้องทำให้การสื่อสาร การนำเสนอ เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน เป็นการนำเสนอที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ จึงต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารที่ดี การสื่อสารการนำเสนอ อาจเกิดความคิดเห็นได้ไม่ตรงกัน มีความแตกต่างในเรื่องกฎระเบียบ ข้อจำกัดบางประการ ที่เป็นข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นชั่วคราว การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกต่อความขัดแย้ง ช่วยทำให้เราสามารถใช้การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ความขัดแย้งเข้าสู่สภาวะสมดุลและเกิดผลลัพธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารจัดการกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิผลสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจแก่นสำคัญของการสื่อสารและการนำเสนอที่ตรงประเด็น ช่วยให้ผู้รับการนำเสนอเกิดความเข้าใจและคล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้ผู้เรียนมองเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นความขัดแย้ง แล้วบริหารจัดการด้านการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างสมดุลให้เกิดขึ้น สู่การเสริมพลังซึ่งกันและกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการเจรจาต่อรองในการบริหารจัดการกรณีต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องผ่านการสื่อสาร สนทนา นำเสนอ ให้ตรงประเด็น ปรับจูนความคิดความสมดุล บรรลุเป้าหมายร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารจัดการกรณีต่างๆอย่างเป็นระบบ
       สนุกกับ คำสำคัญ(Keywords) สร้างแนวความคิด
       หลักการบริหารกรณีต่างๆ (Case Management)
       กระบวนการทำงานด้วยมาตรฐานที่ดี
       การบริหารข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิผล
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานอย่างมีมาตรฐาน
องค์ประกอบที่สำคัญของการนำเสนอให้ตรงประเด็น
       กำหนดจุดประสงค์ของการนำเสนอให้ชัดเจน
       ประเมินประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องของผู้รับฟัง
       การเตรียมหัวข้อที่ใช้ในการนำเสนอเบื้องต้น
       องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
       Workshop : การวิเคราะห์และประเมินองค์ประกอบของการนำเสนอ
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกต่อความขัดแย้ง
       สร้างแนวความคิดด้วย คำสำคัญ (Keyword)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
       ประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การสื่อสาร การเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง สู่สมดุล
       กรอบความคิดพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
       การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง…
       หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
       กำหนดจุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองให้ชัดเจน
       Workshop : กำหนดแนวทางเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร