หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
  ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี
  หลักสูตร "การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ" จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M1E (Man / Machine / Method / Materials/ Environment) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตด้วย 7 QC Tools ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน
อบรม สัมมนา ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน
อบรม สัมมนา การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด
อบรม สัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
อบรม สัมมนา "คุณภาพ" และความอยู่รอดขององค์กร
อบรม สัมมนา ความสำคัญของ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก” สำหรับหัวหน้างาน
อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M1E
อบรม สัมมนา ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 7 QC Tools
อบรม สัมมนา กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต
อบรม สัมมนา แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE
อบรม สัมมนา แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
   อบรม สัมมนา การปรับปรุงที่ตัวคน
   อบรม สัมมนา การปรับปรุงหน่วยงาน
   อบรม สัมมนา การปรับปรุงตัวงาน
   อบรม สัมมนา การปรับปรุงเทคโนโลยี
อบรม สัมมนา การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
อบรม สัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
   อบรม สัมมนา แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
   อบรม สัมมนา ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน
   อบรม สัมมนา การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
   อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย
อบรม สัมมนา การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
อบรม สัมมนา การบรรยาย 50 %
อบรม สัมมนา เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 30%
อบรม สัมมนา การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20 %

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม