หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Hardskill / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ (Production Management for Cost reduction and Efficiency improvement)

หลักสูตรสถาบันหมวด Hardskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมากในการบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จทางด้านการผลิต หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี
หลักสูตร “การบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ” จะกล่าวถึงสิ่งที่เป็นเรื่องธรรมดาๆ ที่ว่าด้วยวัตถุดิบ และขบวนการผลิต รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตามหลัก 4M1E (Man/ Machine/ Method/ Materials/ Environment) โดยจะเน้นการวิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นหัวใจของการผลิตด้วย 7 QC Tools ให้ประสบผลสำเร็จ เพื่อให้ได้คำตอบในเรื่องต้นทุน ผลกำไร และประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลกับการบริหารงานทั้งในส่วนผลิต และการบริหารหลักขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต ในการบริหารการผลิต
2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้กิจกรรมเสริมในการบริหารการผลิต
5. เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ระบบการผลิตและงานบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนการผลิตและแนวทางการแก้ไขเพื่อลดต้นทุน
การสร้างผลกำไรให้กับองค์กรเพื่อความอยู่รอด
การเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต คืออะไร
"คุณภาพ" และความอยู่รอดขององค์กร
ความสำคัญของ "ลูกค้าภายใน" และ "ลูกค้าภายนอก" สำหรับหัวหน้างาน
การวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพตามหลัก 4M1E
ดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการผลิตและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 7 QC Tools
กลยุทธ์ที่นิยมใช้ในการผลิต
แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตามหลักการ QCDSMEE
แนวคิดของการเพิ่มผลผลิต
     • การปรับปรุงที่ตัวคน
     • การปรับปรุงหน่วยงาน
     • การปรับปรุงตัวงาน
     • การปรับปรุงเทคโนโลยี
การปรับปรุงการผลิตอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร PDCA
กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
     • แนวคิด 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต
     • ไคเซ็น เพื่อการปรับปรุงงาน
     • การสร้างจิตสำนึกคุณภาพ ด้วยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC
     • เทคนิคการใช้ระบบ POKA YOKE เพื่อลดของเสีย
การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
การบรรยาย 50%
เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 30%
การแบ่งปันการเรียนรู้ร่วมกัน + การแข่งขันกระตุ้นผลงาน 20%6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม