หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Production and Operation Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการผลิตและการปฏิบัติการ (Production and Operation Management)

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

(วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  ในโลกการแข่งขันทางอุตสาหกรรมปัจจุบัน องค์กรธุรกิจต่างมุ่งแสวงหาแนวทางการผลิต, การบริหารกระบวนการที่จะสามารถตอบโจทย์ทางด้านการแข่งขันได้ ทั้งเรื่องคุณภาพ ต้นทุนการผลิต และระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตจนถึงการส่งมอบ ดังนั้นทักษะด้านการจัดการสำหรับหัวหน้างาน จึงมีความสำคัญอย่างมาก การบริหารจัดการได้ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่อมจะทำให้ผลลัพธ์ Q C D (Quality, Cost, Delivery) เป็นที่พึงพอใจจนถึงเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และเติบโตอย่างยั่งยืน
  ความสำเร็จทางด้านการบริหารงาน หมายถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามเป้าหมาย ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ความสามารถในการผลิตที่ถูกต้องนั้น ควรเทียบกับข้อสมมุติฐานที่กำลังการผลิตสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่มีทั้งหมดของปี การปรับปรุงขบวนการทำงาน โดยใช้เครื่องมือที่ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ที่จะส่งเสริมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้กลไกลที่สำคัญขององค์กรคือ หัวหน้างานในทุกระดับ ที่เป็นผู้รับมอบนโยบายและแผนงานของผู้บริหาร นำไปปฏิบัติและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายต่อไป หากบริษัทใดให้ความรู้เกี่ยวกับการทักษะด้านการจัดการให้กับ หัวหน้างานแล้วนั้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการผลิต ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไข การรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้อีกด้วย
  ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการผลิต (Production System) และการบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management) เป็นสิ่งสำคัญต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า การบริหารการปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพย่อมส่งผลต่อความอยู่รอดในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้บริหารที่รับผิดชอบในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการส่งมอบ จึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจในภาพรวมของ Operation Management และต้องมีทักษะในการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับส่วนงานของตนเอง


วัตถุประสงค์
เพื่อนำไปปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความเข้าใจในภาพรวมของระบบการผลิตและการบริหารการปฏิบัติการ
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา หลักการของระบบการผลิตปัจจุบันและอุตสาหกรรม 4.0
อบรม สัมมนา ปัญหาของการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและต้นทุนการผลิต
อบรม สัมมนา ความสำคัญของการส่งงานให้กับ “ลูกค้าภายใน” และ “ลูกค้าภายนอก”
อบรม สัมมนา แนวคิดการบริหารการปฏิบัติการ (Operation Management ; OM)
อบรม สัมมนา ระบบการผลิต (Production System) และตัวชี้วัดการปฏิบัติการ
อบรม สัมมนา การบริหารจัดการผลิตตามหลักการ 4M Management
อบรม สัมมนา การจัดการการผลิต และแนวทางการเพิ่มผลผลิต (Production and Productivity)
อบรม สัมมนา การจัดการด้านคุณภาพ และต้นทุน(Quality and Cost Management)
อบรม สัมมนา การวางแผนกำลังการผลิต (Capacity Planning)
อบรม สัมมนา การออกแบบกระบวนการทำงาน และการจัดวาง Layout
อบรม สัมมนา ระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Maintenance) และตัวชี้วัดประสิทธิภาพการซ่อมบำรุง
อบรม สัมมนา การจัดการความสูญเปล่า (7 Wastes)
อบรม สัมมนา 5S+3TEI พื้นฐานในการจัดการโรงงานที่ดี
อบรม สัมมนา กิจกรรมส่งเสริมการปรับปรุงการผลิตแบบมีส่วนร่วมด้วย ECRS,KAIZEN และ QCC
อบรม สัมมนา Work shop: “เราเป็นใคร” เพื่อให้ตระหนักรู้ในการทำงานเป็นทีมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหา
อบรม สัมมนา Work shop: VDO “การทำงานเป็นทีม” และ “การผลิตเต็มประสิทธิภาพ”
อบรม สัมมนา Work shop: “การวางแผนเพื่อสร้างเป้าหมายในการผลิตร่วมกัน”


กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยาย 40 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 50%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมความเข้าใจในภาพรวมของระบบการผลิตและการบริหารการปฏิบัติการ
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำวิธีการหรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปฏิบัติการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนได้
3. ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปรับปรุงระบบการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการลดปัญหาในการทำงานภายในองค์กรมากขึ้น
ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม