หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับผู้จัดการ - หลักสูตร 1 วัน
(Principle of Financial Management for Manager)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเงินขั้นพื้นฐานสำหรับผู้จัดการ (Principle of Financial Management for Manager)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
การบริหารการเงินขั้นพื้นฐาน เป็นหัวใจสำคัญที่ผู้จัดการในหน่วยงานต่างๆ (Line Manager) ควรเรียนรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ และนำมาปรับปรุงแนวทางการทำงานและบริหารทีมงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลของงบการเงินเป็นเสมือนกระจกเงาที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
การเรียนรู้และเข้าใจ “หลักการบริหารการเงินที่ดี” ในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดการจะทำให้ผู้จัดการสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินกับภาพรวมขององค์กรได้ อีกทั้งยังทำให้เห็นสถานการณ์ของหน่วยงานของตัวเอง เมื่อเทียบกับงบประมาณได้อย่างชัดเจน เกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในผลกระทบที่กำลังจะเกิดขึ้น บนความเสี่ยงต่างๆ ทำให้การบริหารจัดการงานของตัวเองได้ทันท่วงที ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายขึ้น
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี และการประยุกต์ใช้การบริหารการงานกับสถานการณ์ต่างๆ ช่วยทำให้ผู้จัดการมี คุณสมบัติของนักบริหารการเงินที่ดี สามารถนำไปใช้กับการดำเนินชีวิต พัฒนาทีมงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการได้ด้วยตัวเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ “หลักการบริหารการเงินขั้นพื้นฐาน” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดของการบริหารการเงินที่ดี มองเห็นความสำคัญของงบการเงินและงบประมาณ (Budgeting) พร้อมมีแนวทางบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติและเทคนิคการบริหารการเงินในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหน่วยงานของตัวเอง ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้เรื่องการบริหารการเงิน และประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้เห็นคุณค่าในเชิงปฏิบัติด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
หลักการบริหารการเงินขั้นพื้นฐาน (Principal of financial management)
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
     อบรม สัมมนา ความหมายของการบริหารการเงินที่ดี
     อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจงบการเงิน
     อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการบริหารการเงิน
     อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารการเงินของตัวเอง
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ของนักบริหารการเงิน
     อบรม สัมมนา การเชื่อมโยงข้อมูลการเงินแบบองค์รวม
     อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับการบริหารการเงิน
     อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
     อบรม สัมมนา คุณสมบัติของนักบริหารการเงินที่ดี
     อบรม สัมมนา Workshop : การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารการเงินง่ายนิดเดียว
เทคนิคการบริหารการเงินและงบประมาณสำหรับผู้บริหาร
     อบรม สัมมนา งบการเงินบ่งบอกสถานะอะไรบ้าง?
     อบรม สัมมนา การอ่านงบการเงินขั้นเทพอย่างเป็นระบบ
     อบรม สัมมนา การบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิผล (Budgeting)
     อบรม สัมมนา ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารการเงินและงบประมาณ
     อบรม สัมมนา Workshop : การวิเคราะห์งบการเงินและการบริหารจัดการ
การประยุกต์ใช้หลักการบริหารการเงินกับสถานการณ์ต่างๆ
     อบรม สัมมนา การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานให้ตระหนักรู้เรื่องการเงิน
     อบรม สัมมนา การบริหารการเงินเพื่อพัฒนาหน่วยงานและองค์กร
     อบรม สัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริหารการเงิน
     อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม