หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset and EQ - หลักสูตร 1 วัน
(Growth Mindset & EQ)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Softskill / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset and EQ (Growth Mindset & EQ)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Softskill

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management) จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง การสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และการจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง (EQ) ที่มี ทำให้สามารถเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีสติ มองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นการได้พัฒนาตัวเอง และเติบโตต่อไปในองค์กร ช่วยทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
การเรียนรู้และเข้าใจ “การทำงานของสมอง (Brain Working)” ทำให้เราสามารถสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ได้ และมีแนวทางการบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองที่เกิดจากสิ่งเร้าได้ดีมากยิ่งขึ้น สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานได้ด้วยตัวเอง (EQ) เพราะเกิดการตระหนักรู้สภาวะอารมณ์ของตัวเองได้เร็ว สามารถเปลี่ยนจากสมองส่วนอารมณ์มาเป็นสมองส่วนคิดการเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล”การสร้างความเข้าใจในกรอบความคิดทั้ง 2 แบบ คือ...
- กรอบความคิดแบบตายตัว (Fixed Mindset)
- กรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
ทำให้บุคคลเกิดการพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง หากมีความเชื่อว่า “กรอบความคิดแบบเติบโตได้เป็นจริง”
Fixed Mindset……“ความสำเร็จเท่านั้น จึงเรียกว่า ชัยชนะ”
Growth Mindset……“การลงมือทำ เกิดการเรียนรู้สู่ชัยชนะ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีกรอบความคิดที่ดี มีแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้แนวทางบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองด้วยหลักการทำงานของสมอง และประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจที่มาของกรอบความคิดของตัวเอง และสามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็น Fixed Mindset หรือ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองได้ด้วยตัวเอง สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจอารมณ์ของตัวเองได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเตรียมวิธีบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีขึ้น
เพื่อทำให้สามารถสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI) ของตัวเองโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆเสียใหม่

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
      การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
      การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรประเภทต่างๆ
      การเตรีมความพร้อมและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง
      การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
     
การใช้สมองส่วนคิด V.S. การใช้สมองส่วนอารมณ์
      การสร้างสภาวะอารมณ์ที่ดี (Peak State)
      การเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมด้วย E+R=O
      ความหมายของการจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
      Workshop : การตระหนักรู้เรื่องสภาวะอารมณ์ของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล
      สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
      ความหมายของกรอบความคิด (Mindset)
      แหล่งที่มาของกรอบความคิดของบุคคล
      อิทธิพลของกรอบความคิด
      Workshop : สนทนาเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลจากกรอบความคิด
การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
      การทำงานเชิงรุกด้วย Growth Mindset
      เทคนิคการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)
      การเปลี่ยนกรอบความคิดแบบตายตัวเป็นกรอบความคิดแบบเติบโต
      กิจกรรม : การเปลี่ยน Fixed Mindset เป็น Growth Mindset
การจัดการอารมณ์เชิงลบในการทำงาน (EQ)
      การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ของตัวเอง (EI)
      การตระหนักรู้อารมณ์เชิงลบกับเหตุการณ์ต่างๆ
      เทคนิคการจัดการความเครียดและอารมณ์เชิงลบ
      การพัฒนา EQ ใหม่ให้ตัวเอง
      Role Playing : การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EI)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง