หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(Managing Change for Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จ (Managing Change for Success)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 “ความเปลี่ยนแปลง” คือสัจธรรมในโลกธุรกิจปัจจุบัน เราอยู่ในยุคที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ค่านิยม พฤติกรรมผู้บริโภค เปลี่ยนแปลงและผันผวนปรวนแปรอย่างหนัก เห็นได้ชัดจากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์สั้นลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกนำเสนอแทบทุกวัน ฯลฯ การหยุดนิ่งจึงหมายถึงการถอยหลัง ขณะเดียวกัน สมรภูมิการแข่งขันได้เปลี่ยนจากระดับประเทศ ไปสู่ระดับภูมิภาค และระดับโลก องค์กรธุรกิจไม่อาจบริหารแบบเดิมที่สนใจเพียงอดีตและปัจจุบันได้อีกต่อไป แต่จำเป็นต้องสนใจถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคต และวางแผนพัฒนาองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างโอกาสความสำเร็จให้กับธุรกิจ
 องค์กรใดมองโอกาสได้ก่อน ปรับตัวได้ก่อน ย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้สูงยิ่ง ตรงกันข้าม องค์กรธุรกิจที่ไม่ปรับตัวให้ทันการณ์ ไม่สนใจพลวัตการเปลี่ยนแปลงเพียงพอ ขาดการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์เหมาะสม ขาดการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมืออาชีพ องค์กรเหล่านี้กำลังถูกทิ้งไว้เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลง โอกาสที่องค์กรเหล่านี้จะดำรงอยู่อย่างประสบความสำเร็จยั่งยืนก็น้อยลงไปทุกที
 การแสวงหาทางเลือกใหม่ ๆ แล้วปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม กลายเป็นเงื่อนไขสำคัญในการบริหารกิจการให้อยู่รอด แต่เป็นสิ่งที่น่าแปลก คือ บ่อยครั้ง การเปลี่ยนแปลงที่ผู้บริหารพยายามสร้างให้เกิดขึ้น มักไม่สำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ สาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือ การขาดทักษะและความสามารถในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลง (managing change) รวมทั้งการขาดความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความพร้อมของทีมงาน ความพร้อมเชิงแนวคิด ทรัพยากร กระบวนการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไม่เหมาะสมกับองค์กร ความไม่มั่นใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
 การนำการเปลี่ยนแปลงที่ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องการสร้างกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลง การสร้างความมั่นใจ การเสริมขวัญกำลังใจ รวมทั้งการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการเปลี่ยนแปลง ให้กับผู้คนทั่วทั้งองค์กร ร่วมกับการสร้างให้ทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อทำให้ทุกส่วนขององค์กรขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กัน อย่างสอดประสานในทิศทางที่ผู้บริหารคาดหวังไว้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการสร้างภาวะการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change) ที่มีความสามารถและทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้ องค์กรที่ต้องการก้าวให้ทันและล้ำหน้าการแข่งขันจึงจำเป็นต้องพัมนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล มีศาสตร์และศิลป์ในการนำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเชี่ยวชาญและชาญฉลาด

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 หลักการและกระบวนการที่ใช้เพื่อบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ
 เทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เพื่อวางแผนและการดำเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล
 แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงของตนเอง เพื่อให้รับผิดชอบงานการพัฒนาปรับปรุงองค์กรและการบริหารจัดการโครงการริเริ่มใหม่ให้บรรลุเป้าหมาย
 การพัฒนากลยุทธ์และแผนปฏิบัติที่เหมาะสมกับองค์กรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
1. ทำไมต้องเปลี่ยน? อย่างไรที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลง?
2. กฎพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลง
3. ประเภทของการเปลี่ยนแปลง
4. หลักการการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในบริบทของสภาพวแวดล้อมที่มีพลวัตสูง
5. ผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
6. เทคนิคการคาดการณ์อนาคตเพื่อการวางแผนการเปลี่ยนแปลง
7. การประเมินความพร้อมและอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลง
8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลง
9. การเข้าใจพฤติกรรมและทัศนคติต่อการเปลี่ยนแปลง สาเหตุการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และเทคนิคการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
10.บันได 7 ขั้นของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
11. แผนที่ผลลัพธ์เพื่อ (Change Roadmap) เพื่อการวางแผนและเตรียมความพร้อมสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
12. เทคนิคและเครื่องมือการบริหารการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงของการเปลี่ยนผ่าน

กิจกรรม
1. กลุ่มปฏิบัติการ (workshop)
2. กรณีศึกษา (case study)
3. การนำเสนอผลงาน (presentation)
4. การแสดงบทบาทสมมติ (role playing)

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ที่มีบทบาทหน้าเกี่ยวข้องกับการจัดการความเปลี่ยนแปลงในระดับต่าง ๆ ขององค์กร
 บุคลากรที่มีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
 ผู้บริหารโครงการ หัวหน้างาน บุคลากรระดับดำเนินการ

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
อบรม สัมมนา 
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม