หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Change Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
      จากวิวัฒนาการและการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทำให้สภาพการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันรุนแรงขึ้น การเข้าถึงลูกค้าต่างประเทศง่ายขึ้น การติดต่อสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้หลายองค์กรได้มีการปรับตัวเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น ไม่ว่าการเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ตามแต่การเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนั้น ย่อมต้องอาศัยความร่วมมือ จากพนักงานทั้งองค์กร และในความเป็นจริงแล้วอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตาม ก็มักจะเป็นแรงต้านทานจากพนักงานภายในองค์กรเอง การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเป็นทักษะการจัดการโดยภาพรวม และสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาผู้นำให้เกิดขึ้นตามๆกันมาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในการพัฒนา การวางแผน และการปฏิบัติร่วมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ จิตสำนึกที่ดีต่อผู้นำและวิสัยทัศน์องค์กร และการเอาตัวรอดต่อภาวการณ์แข่งขัน
      หลักสูตรนี้ จึงออกแบบมาเพื่อถ่ายทอดปัจจัยสำคัญที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ได้ผลจริงและภาพรวมในการบริการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รวมทั้งพัฒนาทักษะในด้านการบริหารการบังในหัวข้อที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับหัวหน้างาน รวมถึงผู้จัดการ นอกจากจะมีความรู้ในงานที่ปฏิบัติแล้วควรคำนึงถึงศิลปะในการบริหารคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยให้ได้ปริมาณงานเพิ่มขึ้นในขณะที่ใช้ต้นทุนคงที่หรือลดลง ซึ่งจะทำให้บรรลุเป้าหมายของการทำงานและบริหารบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถอย่างรอบทิศทาง ทั้งนี้จะเรียนรู้โดยผ่านฝึกทำกิจกรรม และ Workshop เมื่อจบการอบรมคาดว่า ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้เรื่องนี้ได้อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพัฒนาคุณสมบัติที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้บริหารงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 ความหมาย ความสำคัญของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การกำหนดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย
จิตวิทยาการบริหารคนในยุคของการเปลี่ยนแปลง
การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรและการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สาเหตุแห่งการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
วิธีการเอาชนะการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การสื่อสารของผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
     - การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวจิตใจ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
     - วิธีการรับมือกับคู่สนทนาในสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างได้ผลเกินคาด
     - วิธีเปลี่ยนการสื่อสารครั้งสำคัญ นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ
Work shop
     - เทคนิคและการเรียนรู้พฤติกรรมองค์กรเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม