หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management & Performance Coaching)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Change Management & Performance Coaching)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญในเรื่อง “การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” เพราะธุรกิจที่จะชนะการแข่งขันได้ต้องมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพี่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง หากผู้บริหารไม่สามารถใช้ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล เพียงพอย่อมทำให้พลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารเป็นประเด็นสำคัญของผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับความคิด ความรู้สึก ความเครียด ความกังวลของทีมงาน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดแนวทางการบริหารในเรื่องสำคัญ ดังนี้
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร (Generation Gap)
       การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
       การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)
การโค้ชทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นหัวใจสำคัญ ที่ผู้บริหารต้องดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาสร้างผลการปฏิบัติงานได้ด้วยการโค้ช (Performance Coaching) และทำให้ทีมงานมีความสุขกับการเติบโตด้วยการโค้ช (Life Coaching)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างแนวความคิดในฐานะผู้นำ (Leadership) ในการดำเนินการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้บริหารสามารถนำความรู้ประกอบกับกิจกรรมเสริม (Workshop) และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Cause Study) และแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ตาม Style ของตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคิดค้นวิธีการดำเนินการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารในฐานะผู้นำ
       การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership)
       การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
       Workshop : สรุปหลักการที่สำคัญของผู้บริหาร Style ตัวเอง
การบริหารงานการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแผนงานสร้างการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
       บุคลากรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้า...
       Workshop : การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
การโค้ชทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
       การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       การโค้ชให้ทีมงานมีความสุข (Life Coaching)
       กรณีศึกษา : การโค้ชทีมงาน
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลและสุดท้ายการโค้ชทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ