คอร์สฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

(Change Management & Performance Coaching) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Coaching / การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องให้ความสำคัญในเรื่อง “การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง (Change Management)” เพราะธุรกิจที่จะชนะการแข่งขันได้ต้องมีความพร้อมในการเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงพี่รวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง หากผู้บริหารไม่สามารถใช้ภาวะผู้นำในการบริหารทีมงานให้มีประสิทธิผล เพียงพอย่อมทำให้พลาดเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
การประยุกต์ใช้แนวทางการบริหารเป็นประเด็นสำคัญของผู้บริหารระดับสูงต้องดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงย่อมมีผลกระทบกับความคิด ความรู้สึก ความเครียด ความกังวลของทีมงาน ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงต้องกำหนดแนวทางการบริหารในเรื่องสำคัญ ดังนี้
       การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
       การบริหารจัดการความแตกต่างของบุคลากร (Generation Gap)
       การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Conflict Management)
       การบริหารจัดการทีมให้มีคุณภาพ (Team Management)
การโค้ชทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นหัวใจสำคัญ ที่ผู้บริหารต้องดำเนินการ เพื่อให้บุคลากรสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาสร้างผลการปฏิบัติงานได้ด้วยการโค้ช (Performance Coaching) และทำให้ทีมงานมีความสุขกับการเติบโตด้วยการโค้ช (Life Coaching)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงสร้างแนวความคิดในฐานะผู้นำ (Leadership) ในการดำเนินการกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้ได้ตาม Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้บริหารสามารถนำความรู้ประกอบกับกิจกรรมเสริม (Workshop) และวิเคราะห์กรณีศึกษา (Cause Study) และแสดงบทบาทสมมุติ (Role Playing) ให้เข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้บริหารได้เรียนรู้ตาม Style ของตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และคิดค้นวิธีการดำเนินการบริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมของตัวเอง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้บริหารได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะการโค้ชเชิงปฏิบัติการด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม 
หลักการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารในฐานะผู้นำ
       การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
       การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership)
       การเป็นผู้บริหาร...ในฐานะโค้ช
       Workshop : สรุปหลักการที่สำคัญของผู้บริหาร Style ตัวเอง
การบริหารงานการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร
       สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
       ประเภทของการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
       ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : กำหนดแผนงานสร้างการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leader Change)
ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล
       การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
       บุคลากรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้า...
       Workshop : การทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงตัวเอง
การโค้ชทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง
       นิยาม ความหมายของการโค้ชงาน
       การพัฒนาทักษะการโค้ชงาน (Coaching Skill)
       การโค้ชผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
       การโค้ชให้ทีมงานมีความสุข (Life Coaching)
       กรณีศึกษา : การโค้ชทีมงาน
       Role Playing : การดำเนินการโค้ชสร้างการเปลี่ยนแปลง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

        สรุปหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการโค้ชผลการปฏิบัติงาน หลักสูตร 1 วัน ผ่านรูปแบบการอบรมด้วยรูปแบบ Training and Group Coaching หลักสูตรนี้สอนเรื่องการบริหารที่สำคัญของผู้บริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในฐานะผู้บริหาร การเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลและสุดท้ายการโค้ชทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเอง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้างาน, ผู้จัดการ, ผู้บริหาร สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์: 0-2374-8638 , 02-732-2345 , Hotline : 091-770-3350 , 091-770-3352 โบชัวรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!! หรือ ขอใบเสนอราคาได้ที่ คลิก!!

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงทักษะการโค้ช

แสดงความคิดเห็น