หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management in An Organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล (Change Management in An Organization)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรอย่างได้ผล เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรในอนาคต การที่องค์กรมุ่งหวังผลสำเร็จของงาน (Productivity) ที่สูงขึ้น และการเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนในระยะยาว องค์กรจำเป็นที่ต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงจากภายใน จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อการร่วมมือและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่การวางแผน ดำเนินการ ติดตาม และแก้ไขปรับเปลี่ยนเพื่อผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนและการจัดเตรียมทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารระหว่างการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นผู้นำ และทักษะในการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะแรงต้านของการนำการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการปรับตัวและยืดหยุ่นเมื่อเผชิญอุปสรรค รวมถึงรักษาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างยั่งยืน ทั้งหมดถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความร่วมมืออย่างแท้จริง ในการช่วยการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรไปสู่ผลงานที่ดีกว่าเดิม

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจหลักการและขั้นตอนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในองค์กร
2. เรียนรู้เทคนิคและแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงภายในองค์กร
3. สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อรับมือและผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร ให้เกิดการเพิ่มผลผลิตในงาน (Productivity) สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
 
รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
9:00- 10:30
      อบรม สัมมนา 1. ทำไมการเปลี่ยนแปลงจึงจำเป็นสำหรับองค์กรในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา 2. ความหมายและความสำคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
      อบรม สัมมนา 3. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการการเปลี่ยนแปลง
10:30- 12:00
      อบรม สัมมนา 4. ระบุความจำเป็น วัตถุประสงค์และเป้าหมายการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 5. การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      อบรม สัมมนา 6. การวางแผนสำหรับการจัดการ การเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 7. การระบุความท้าทายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
      อบรม สัมมนา 8. การกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการเปลี่ยนแปลง
13:00- 14:30
      อบรม สัมมนา 9. สื่อสารการเปลี่ยนแปลงไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
      อบรม สัมมนา 10. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 11. การวัดความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 12. การจัดการกับอุปสรรคและแรงต้านที่สำคัญการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
14:30-16:00
      อบรม สัมมนา 13. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leading Change)
      อบรม สัมมนา 14. บทบาทของผู้นำ การสร้างและการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา 15. การนำเสนอแนวคิดและแผนเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรเพื่อการนำไปปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง
      อบรม สัมมนา 16. บทสรุปหลักการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม