หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารงานในยุคปัจจุบันเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น หากเราไม่มีการปรับตัวก็คงยากที่พาองค์กรให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มากขึ้นทุกวัน การเปลี่ยนเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพนักงาน การบริหาร หากเราไม่ปรับเปลี่ยนแน่นอนจะต้องถูกบีบบังคับจากสภาวะการแข่งขันที่ล้วนมาจากปัจจัยภายนอก
  ฉะนั้นการก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะต้องปรับตัว ปรับรูปแบบการบริหารเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน การปรับกลยุทธ์หรือวิธีการบริหารงานใหม่ๆโดยผ่านกระบวนทัศน์เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้นำทีมการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
อบรม สัมมนา ทำไมต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้น?
อบรม สัมมนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์องค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง
   Workshop 1 SWOT สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้การปรับตัว
อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
อบรม สัมมนา ทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงตนเอง การเปลี่ยนแปลงทีม การเปลี่ยนองค์กร
อบรม สัมมนา แผนที่การเปลี่ยนแปลง (Change Roadmap) : สู่แผนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา 8 ขั้นตอนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Kotter’s change model)
  Workshop 2 การจัดทำ Change roadmap สำหรับการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม