หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน

(Change Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารการเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
  Change Management การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารงานในยุคปัจจุบันเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าทุกสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว AI เริ่มเข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น หากเราไม่มีการปรับตัวก็คงยากที่พาองค์กรให้อยู่รอดภายใต้การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่มากขึ้นทุกวัน การเปลี่ยนเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อพนักงาน การบริหาร หากเราไม่ปรับเปลี่ยนแน่นอนจะต้องถูกบีบบังคับจากสภาวะการแข่งขันที่ล้วนมาจากปัจจัยภายนอก
  ฉะนั้นการก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง องค์กรจะต้องปรับตัว ปรับรูปแบบการบริหารเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน การปรับกลยุทธ์หรือวิธีการบริหารงานใหม่ๆโดยผ่านกระบวนทัศน์เพื่อก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่า


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักและแนวคิดการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำเทคนิคและเครื่องมือที่สำคัญไปใช้ในการวางแผนและการดำเนินการบริหารความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants)
หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้นำทีมการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
อบรม สัมมนา ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0
อบรม สัมมนา ทำไมต้องเปลี่ยน ถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้น?
อบรม สัมมนา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์องค์กรต่อการเปลี่ยนแปลง
   Workshop 1 SWOT สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียนรู้การปรับตัว
อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
อบรม สัมมนา ทักษะที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
อบรม สัมมนา การเปลี่ยนแปลงตนเอง การเปลี่ยนแปลงทีม การเปลี่ยนองค์กร
อบรม สัมมนา แผนที่การเปลี่ยนแปลง (Change Roadmap) : สู่แผนการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
อบรม สัมมนา 8 ขั้นตอนของการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Kotter’s change model)
  Workshop 2 การจัดทำ Change roadmap สำหรับการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
การบรรยาย การสาธิต กิจกรรมการเรียนรู้ และ การอภิปรายกลุ่ม

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การเปลี่ยนแปลงChange ManagementMindset

แสดงความคิดเห็น