หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง - หลักสูตร 1 วัน
(Management by Fact)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงจะทำให้วิธีการทำงานสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งการแก้ปัญหาและการตัดสินใจถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าหากทีมงานทุกคนใช้หลักการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
 การบริหารงานในปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อมูล เพราะระบบเทคโนโลยี่และสารสนเทศมีความพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทุกองค์กรมีข้อมูลที่มากมายแต่การนำข้อมูลต่างๆ มาใช้นั้นยังอยู่ในช่วงที่ใช้ประโยชน์น้อยมาก การมุ่งเน้นพัฒนาให้หัวหน้างานมีทักษะในการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลตามความเป็นจริง ย่อมทำให้การบริหารงานของหัวหน้างานเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น
 การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่พร้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางดังนี้.....
       การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Input)
       การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่มีอยู่อย่างครบถ้วนรอบด้าน (Analysis)
       การนำข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มาพิจารณา
       การกำหนดกลยุทธ์การทำงานตามความเป็นจริง
       การนำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามจริง
       การสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและการเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการการบริหารในประเภทต่างๆ กับการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะที่สำคัญ กระบวนการที่เหมาะสมและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดการบริหารงานของตัวเองด้วย Style ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารด้วยข้อเท็จจริง (
Management by Fact)
      สำรวจแนวความคิดการบริหารงานข้อมูลปัจจุบัน
      หลักการบริหารงานข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ
      แก่นสำคัญของการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      ลักษณะการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop:การกำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 ทักษะการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      Workshop:การพัฒนาทักษะการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 กระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      หลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      ขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      เทคนิคการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      การสร้างมาตรฐานการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      Workshop:สร้างกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
      การบริหารเป้าหมายยอดขาย
      การกำหนดกลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย
      การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
      การนำเสนอรายงานอย่างแม่นยำ
      การสร้างมาตรฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร