คอร์สฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง

(Management by Fact) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงจะทำให้วิธีการทำงานสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งการแก้ปัญหาและการตัดสินใจถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าหากทีมงานทุกคนใช้หลักการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
 การบริหารงานในปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อมูล เพราะระบบเทคโนโลยี่และสารสนเทศมีความพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทุกองค์กรมีข้อมูลที่มากมายแต่การนำข้อมูลต่างๆ มาใช้นั้นยังอยู่ในช่วงที่ใช้ประโยชน์น้อยมาก การมุ่งเน้นพัฒนาให้หัวหน้างานมีทักษะในการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลตามความเป็นจริง ย่อมทำให้การบริหารงานของหัวหน้างานเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น
 การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่พร้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางดังนี้.....
       การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Input)
       การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่มีอยู่อย่างครบถ้วนรอบด้าน (Analysis)
       การนำข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มาพิจารณา
       การกำหนดกลยุทธ์การทำงานตามความเป็นจริง
       การนำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามจริง
       การสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและการเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการการบริหารในประเภทต่างๆ กับการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะที่สำคัญ กระบวนการที่เหมาะสมและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดการบริหารงานของตัวเองด้วย Style ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารด้วยข้อเท็จจริง (
Management by Fact)
      สำรวจแนวความคิดการบริหารงานข้อมูลปัจจุบัน
      หลักการบริหารงานข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ
      แก่นสำคัญของการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      ลักษณะการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop:การกำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 ทักษะการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      Workshop:การพัฒนาทักษะการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 กระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      หลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      ขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      เทคนิคการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      การสร้างมาตรฐานการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      Workshop:สร้างกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
      การบริหารเป้าหมายยอดขาย
      การกำหนดกลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย
      การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
      การนำเสนอรายงานอย่างแม่นยำ
      การสร้างมาตรฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารข้อมูลการคิดเชิงวิเคราะห์Management

แสดงความคิดเห็น