หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง - หลักสูตร 1 วัน
(Management by Fact)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงจะทำให้วิธีการทำงานสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งการแก้ปัญหาและการตัดสินใจถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าหากทีมงานทุกคนใช้หลักการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
 การบริหารงานในปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อมูล เพราะระบบเทคโนโลยี่และสารสนเทศมีความพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทุกองค์กรมีข้อมูลที่มากมายแต่การนำข้อมูลต่างๆ มาใช้นั้นยังอยู่ในช่วงที่ใช้ประโยชน์น้อยมาก การมุ่งเน้นพัฒนาให้หัวหน้างานมีทักษะในการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลตามความเป็นจริง ย่อมทำให้การบริหารงานของหัวหน้างานเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น
 การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่พร้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางดังนี้.....
       การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Input)
       การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่มีอยู่อย่างครบถ้วนรอบด้าน (Analysis)
       การนำข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มาพิจารณา
       การกำหนดกลยุทธ์การทำงานตามความเป็นจริง
       การนำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามจริง
       การสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและการเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการการบริหารในประเภทต่างๆ กับการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะที่สำคัญ กระบวนการที่เหมาะสมและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดการบริหารงานของตัวเองด้วย Style ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารด้วยข้อเท็จจริง (
Management by Fact)
      สำรวจแนวความคิดการบริหารงานข้อมูลปัจจุบัน
      หลักการบริหารงานข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ
      แก่นสำคัญของการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      ลักษณะการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop:การกำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 ทักษะการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      Workshop:การพัฒนาทักษะการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 กระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      หลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      ขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      เทคนิคการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      การสร้างมาตรฐานการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      Workshop:สร้างกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
      การบริหารเป้าหมายยอดขาย
      การกำหนดกลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย
      การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
      การนำเสนอรายงานอย่างแม่นยำ
      การสร้างมาตรฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ