Advance Course การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง

(Management by Fact) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Advance Management OD / การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 หลักการการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง (Management by Fact) เป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง เพราะข้อมูลที่เป็นจริงจะทำให้วิธีการทำงานสอดคล้องและเหมาะสมกับเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลสำเร็จ อีกทั้งการแก้ปัญหาและการตัดสินใจถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น ดังนั้นถ้าหากทีมงานทุกคนใช้หลักการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง ก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง บรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น
 การบริหารงานในปัจจุบันให้ความสำคัญกับข้อมูล เพราะระบบเทคโนโลยี่และสารสนเทศมีความพร้อมทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ ทุกองค์กรมีข้อมูลที่มากมายแต่การนำข้อมูลต่างๆ มาใช้นั้นยังอยู่ในช่วงที่ใช้ประโยชน์น้อยมาก การมุ่งเน้นพัฒนาให้หัวหน้างานมีทักษะในการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินข้อมูลตามความเป็นจริง ย่อมทำให้การบริหารงานของหัวหน้างานเกิดประสิทธิผลสูงขึ้น
 การบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่พร้อมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางดังนี้.....
       การให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง (Input)
       การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่มีอยู่อย่างครบถ้วนรอบด้าน (Analysis)
       การนำข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์มาพิจารณา
       การกำหนดกลยุทธ์การทำงานตามความเป็นจริง
       การนำเสนอข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบตามจริง
       การสร้างมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลและการเลือกใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการการบริหารในประเภทต่างๆ กับการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้จริง
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจทักษะที่สำคัญ กระบวนการที่เหมาะสมและเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวความคิดการบริหารงานของตัวเองด้วย Style ตัวเองได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารด้วยข้อเท็จจริง (
Management by Fact)
      สำรวจแนวความคิดการบริหารงานข้อมูลปัจจุบัน
      หลักการบริหารงานข้อมูลด้วยจุดประสงค์ต่างๆ
      แก่นสำคัญของการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      ลักษณะการบริหารข้อมูลอย่างมีประสิทธิผล
      Workshop:การกำหนดแนวทางการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 ทักษะการบริหารข้อมูลด้วยข้อเท็จจริง
      การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking)
      การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      Workshop:การพัฒนาทักษะการบริหารข้อมูลของตัวเอง
 กระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      หลักการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      ขั้นตอนการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      เทคนิคการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      การสร้างมาตรฐานการบริหารงานอย่างเป็นระบบ
      Workshop:สร้างกระบวนการการบริหารงานอย่างเป็นระบบของตัวเอง
 การประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล
      การบริหารเป้าหมายยอดขาย
      การกำหนดกลยุทธ์การพิชิตเป้าหมาย
      การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
      การนำเสนอรายงานอย่างแม่นยำ
      การสร้างมาตรฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ขบวนการ (Process) ในการฝึกอบรม

ใช้หลักการ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)
หมายเหตุ : ผู้ใหญ่เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในอดีตของตัวเอง ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะอยู่ภายในจิตใต้สำนึก ผ่านการแสดงด้วยวงจรพฤติกรรม หากต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงต้องทำให้ผู้เรียนยินดี ที่จะปรับเปลี่ยนความคิด ของตัวเอง ใหม่ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง (การกระทำแบบใหม่)

การใช้กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) กับการฝึกอบรม
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเองและยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเอง ผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

แก่นสำคัญของการฝึกอบรมในรูปแบบ Group Coaching
หมายเหตุ : การทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่ด้วยตัวเองผ่านการใช้คำถาม (Questioning) ของโค้ช (วิทยากร) จะสร้างความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้เรียน แล้วผู้เรียนก็จะเลือกทำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้กับ Style และสภาพแวดล้อมของตัวเองได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด

" การบอกให้ฟัง กับ กระตุ้นให้คิด อย่างไหนดีกว่ากัน ? "
" ชี้แนะวิธีการให้ กับ ถามว่ามีวิธีการของตัวเองอย่างไร ? "
แบบไหนจำได้มากกว่ากัน

แนวทางการบรรยายสไลด์ (Slide)
อธิบาย กระตุ้นให้คิด ถามให้ประยุกต์ใช้ จูงใจให้มี Commitment
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วย Keywords และประโยคสำคัญ
เปิดโอกาสให้สำรวจตัวเองและสร้างแนวทางแก้ไขด้วยตัวเอง
ฝึกให้จับประเด็นสำคัญที่อยู่ในสไลด์ (Slide) ได้ด้วยตัวเอง
ทำให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามีอิสระในการเลือกใช้ความรู้ ไม่ได้บังคับ

กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
สร้าง Commitment ในสิ่งที่จะนำไปปฏิบัติ
พิสูจน์หลักการและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างความเข้าใจในเนื้อหาด้วยตัวเองและพร้อมไปประยุกต์ใช้ทันที
สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
สร้างแนวความคิดใหม่ๆ ของตัวเองผ่านการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

การแสดงบทบาทสมมติ (Workshop) ผ่านกรณีศึกษา
กรณีศึกษา ก็เหมือนกับเหตุการณ์จริงที่ผู้เรียนต้องเผชิญ หากมีการนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ประยุกต์กับกรณีศึกษา ก็เสมือนหนึ่งให้พิสูจน์หลักการและวิธีการใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้กับกรณีศึกษา จะทำให้เข้าใจเนื้อหาและวิธีการใช้ได้อย่างแม่นยำ
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) สร้างความสนุกสนานได้แง่คิดผ่านเหตุการณ์คล้ายสถานการณ์จริง ทำให้เมื่อเจอสถานการณ์จริงหลังการฝึกอบรมแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
ผู้เรียนควรมีความตั้งใจในการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ด้วยตัวเอง
การพัฒนาตัวเองควรปฏิบัติบ่อยๆ จนกลายเป็นธรรมชาติของตัวเอง
การเรียนรู้ผ่านกระบวนการ Coaching จะทำให้ผู้เรียนอยากนำสิ่งที่รู้ไปใช้จริง
การบ้านเป็นสิ่งที่ผู้เรียนยินดีที่จะกำหนดด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ของการฝึกอบรมสามารถวัดได้ที่การบ้านที่ผู้เรียนนำไปปฏิบัติจริง

    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารข้อมูลการคิดเชิงวิเคราะห์Management

แสดงความคิดเห็น