หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งครบวงจร - หลักสูตร 1 วัน

(Completely Conflict Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Management and Productivity / การบริหารความขัดแย้งครบวงจร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ต้องสามารถออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) โดยการก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองขึ้นมาได้ ด้วยการสร้าง Growth Mindset แทนที่ Fixed Mindset ที่จำกัดตัวเองเอาไว้ พร้อมสร้างตัวตนใหม่ให้ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ท้าทายของตัวเองได้ 

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ให้สามารถทำงานร่วมกัน ประสานงานกันด้วยดี โดยการเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน ทำให้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ โดยเอาชนะความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 

การบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกันสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีมที่คอยช่วยเหลือกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างครบวงจร ทั้งความขัดแย้งภายในตัวเอง, ความขัดแย้งระหว่างบุคคล และความขัดแย้งกลุ่มบุคคล แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อย่างเข้าอกเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและเทคนิค การบริหารความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารความขัดแย้งภายในตัวเอง (Internal Conflict)
       การเรียนรู้และเข้าใจ “การข้ามขอบ” ของตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจ Growth Mindset & Fixed Mindset
       การปรับ Mindset ใหม่ด้วย NLP 
       เทคนิคการสร้างตัวตนใหม่ด้วยตัวเอง 
       Workshop : การข้ามขอบด้วยตัวตนใหม่ 
การบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 
       องค์ประกอบสำคัญของความคิดที่แตกต่างกัน 
       กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
       หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       หลักการบริหารความขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง 
       กิจกรรม : การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ลดข้อขัดแย้ง 
การบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล (Inter Group Conflict)
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม 
       ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค” 
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop : การบริหารข้อขัดแย้ง (Perception Position)
การพัฒนาทักษะการบริหารความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       ทักษะสำคัญในการลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่น 
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
กรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารConflict Managementการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น