หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งครบวงจร - หลักสูตร 1 วัน

(Completely Conflict Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Management and Productivity / การบริหารความขัดแย้งครบวงจร

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จ ต้องสามารถออกจากพื้นที่ที่คุ้นเคย (Comfort Zone) โดยการก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองขึ้นมาได้ ด้วยการสร้าง Growth Mindset แทนที่ Fixed Mindset ที่จำกัดตัวเองเอาไว้ พร้อมสร้างตัวตนใหม่ให้ประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่ท้าทายของตัวเองได้ 

การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล ให้สามารถทำงานร่วมกัน ประสานงานกันด้วยดี โดยการเรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน ทำให้รู้จักตัวเองและเข้าใจผู้อื่น ปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ โดยเอาชนะความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้ 

การบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล คือ การทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกันสร้างรูปแบบการทำงานเป็นทีมที่คอยช่วยเหลือกัน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างด้วยการให้ความสำคัญกับเป้าหมายร่วมกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารความขัดแย้งได้อย่างครบวงจร ทั้งความขัดแย้งภายในตัวเอง, ความขัดแย้งระหว่างบุคคล และความขัดแย้งกลุ่มบุคคล แล้วสามารถประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คุณลักษณะของบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน ทำให้สามารถติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์อย่างเข้าอกเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำหลักการและเทคนิค การบริหารความขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ไปใช้กับสถานการณ์จริงได้ทันที
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารความขัดแย้งภายในตัวเอง (Internal Conflict)
       การเรียนรู้และเข้าใจ “การข้ามขอบ” ของตัวเอง 
       การเรียนรู้และเข้าใจ Growth Mindset & Fixed Mindset
       การปรับ Mindset ใหม่ด้วย NLP 
       เทคนิคการสร้างตัวตนใหม่ด้วยตัวเอง 
       Workshop : การข้ามขอบด้วยตัวตนใหม่ 
การบริหารความขัดแย้งระหว่างบุคคล (Interpersonal Conflict)
       การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล 
       องค์ประกอบสำคัญของความคิดที่แตกต่างกัน 
       กรอบความคิด (Mindset) การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ 
       หลักการสำคัญของการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ 
       หลักการบริหารความขัดแย้ง 
       Workshop : กำหนดแนวทางการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง 
       กิจกรรม : การรู้จักตัวเอง เข้าใจผู้อื่น ลดข้อขัดแย้ง 
การบริหารความขัดแย้งระหว่างกลุ่มบุคคล (Inter Group Conflict)
       คุณลักษณะของทีมเวิร์คคุณภาพ 
       การบริหารรูปแบบการทำงานของทีม 
       ปัญหาหลักที่เป็นสาเหตุทำให้ “ทีมไม่เวิร์ค” 
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง 
       Workshop : การบริหารข้อขัดแย้ง (Perception Position)
การพัฒนาทักษะการบริหารความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง 
       หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
       เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       ทักษะสำคัญในการลดข้อขัดแย้งกับผู้อื่น 
       Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
กรเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
แนวทางของโปรแกรมและเป้าหมายจะให้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วมในการกำหนด เพื่อให้ได้ทิศทางที่องค์กรต้องการ และเพื่อให้สามารถ ดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนภายหลังจากที่จบสิ้นโปรแกรมการพัฒนาแล้ว 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
ผู้บริหารระดับสูงควรมีส่วนร่วมในการฝึกอบรม เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับกลาง, ผู้จัดการ ว่าไปในทิศทางใด จะได้สามารถสนับสนุนช่วยเหลือให้เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมชาติในที่สุด ในระหว่างการทำงานปกติ 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารConflict Managementการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น