หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล - หลักสูตร 1 วัน
(Conflict Management with Balance Negotiation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล (Conflict Management with Balance Negotiation)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

“การบริหารความขัดแย้งที่ดี นำไปสู่การเสริมพลังซึ่งกันและกัน”
(Conflict Management make Team Synergy)

“การเจรจาต่อรองที่ดี สร้างสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจา”
(Negotiation make Balance Outcome)

 การบริหารความขัดแย้ง เป็นกระบวนการที่ใช้จัดการกับ “ความแตกต่าง” ที่เกิดขึ้นจากประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเสมอในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะบุคคลที่กรอบความคิด (Mindset), คุณค่า (Value), บทบาทหน้าที่ (Role & Responsibility) และความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งหากนำความแตกต่างมาบริหารจัดการให้ดีก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมเกิด “พลังเสริม (Synergy)” ร่วมกันได้

 การเจรจาต่อรองเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยขจัด “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลของผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ผ่านการสนทนาสื่อสารกัน โดยให้ความสำคัญที่เป้าหมายร่วมกันของทีมเป็นสำคัญวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารความขัดแย้งที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเจรจาต่อรองที่ดี สร้างสมดุลบนข้อจำกัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองที่เป็น Style ของตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารความขัดแย้งและเจรจาต่อรองช่วยให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการที่สำคัญ
      อบรม สัมมนา
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      อบรม สัมมนา การแบ่งบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล

หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : หลักการบริหารความขัดแย้ง

การเจรจาต่อรองแบบสมดุล (Balance Negotiation)
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา วิธีการเตรียมตัวให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้งผ่านการเจรจา
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      อบรม สัมมนา การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาจากการฟัง (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ท่าทางคู่เจรจา (Body Language)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ