หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล - หลักสูตร 1 วัน
(Conflict Management with Balance Negotiation)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยการเจรจาต่อรองแบบสมดุล (Conflict Management with Balance Negotiation)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล

“การบริหารความขัดแย้งที่ดี นำไปสู่การเสริมพลังซึ่งกันและกัน”
(Conflict Management make Team Synergy)

“การเจรจาต่อรองที่ดี สร้างสมดุลบนข้อจำกัดของคู่เจรจา”
(Negotiation make Balance Outcome)

 การบริหารความขัดแย้ง เป็นกระบวนการที่ใช้จัดการกับ “ความแตกต่าง” ที่เกิดขึ้นจากประเด็นสำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นเสมอในการทำงานร่วมกันเป็นทีม เพราะบุคคลที่กรอบความคิด (Mindset), คุณค่า (Value), บทบาทหน้าที่ (Role & Responsibility) และความต้องการที่แตกต่างกัน ซึ่งหากนำความแตกต่างมาบริหารจัดการให้ดีก็จะทำให้การทำงานเป็นทีมเกิด “พลังเสริม (Synergy)” ร่วมกันได้

 การเจรจาต่อรองเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ช่วยขจัด “ความขัดแย้ง” ที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลของผลลัพธ์ที่ต้องการได้ ผ่านการสนทนาสื่อสารกัน โดยให้ความสำคัญที่เป้าหมายร่วมกันของทีมเป็นสำคัญวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจหลักการบริหารความขัดแย้งที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการเจรจาต่อรองที่ดี สร้างสมดุลบนข้อจำกัด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรองที่เป็น Style ของตัวเอง ด้วยการฝึกปฏิบัติด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารความขัดแย้งและเจรจาต่อรองช่วยให้เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจหลักการที่สำคัญ
      อบรม สัมมนา
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของสมอง
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลตามแนวทาง DISC
      อบรม สัมมนา การแบ่งบุคคลด้วยสมอง 4 ส่วน
      อบรม สัมมนา การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเรียนรู้และเข้าใจคุณลักษณะของบุคคล

หลักการบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : หลักการบริหารความขัดแย้ง

การเจรจาต่อรองแบบสมดุล (Balance Negotiation)
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ ของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา วิธีการเตรียมตัวให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้งผ่านการเจรจา
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Build Rapport)
      อบรม สัมมนา การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจาจากการฟัง (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ท่าทางคู่เจรจา (Body Language)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง

การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร