หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน

(6 Thinking Hats for Conflict Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Management OD / การบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Effective Conflict Management) มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อนำประเด็นสำคัญเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะสมดุล

การใช้หลักการความคิดของหมวก 6 ใบ ที่แต่ละบุคคลใส่ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้กรอบความคิดสอดคล้องไปกับหมวกที่ใส่ เปรียบเสมือนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Role & Responsibility) ทำให้มีแนวความคิดและพฤติกรรมที่เป็นไปตามหมวก หากเรียนรู้และเข้าใจกันแล้วย่อมสามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ทำให้สามารถลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เพราะคุณลักษณะของบุคคลย่อมแตกต่างกันทำให้กรอบความคิดแตกต่างกันไปด้วยการบริหารความขัดแย้งที่ดี ก็แค่การบริหารความแตกต่างที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลเท่านั้น ก็จะเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีด้วยตัวเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้กรอบความคิดของหมวก 6 ใบในการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการใช้หมวก 6 ใบกับความขัดแย้ง แล้วดำเนินการให้เกิดสภาวะสมดุลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุการณ์จริงกับแนวทางการบริหารความขัดแย้งได้อย่างเข้าใจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบร
 หลักการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมอง (Brain working)
      อบรม สัมมนา ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
      อบรม สัมมนา สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Brain Base)
      อบรม สัมมนา การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้าด้วย Mental Model
      อบรม สัมมนา การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
      อบรม สัมมนา Workshop : ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : หมวก 6 ใบConflict Managementบริหารความขัดแย้ง

แสดงความคิดเห็น