หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ - หลักสูตร 1 วัน
(6 Thinking Hats for Conflict Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / ชุดเครื่องมือ (COURSE BY TOOLING PROGRAM) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ (6 Thinking Hats for Conflict Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Effective Conflict Management) มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อนำประเด็นสำคัญเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะสมดุล

การใช้หลักการความคิดของหมวก 6 ใบ ที่แต่ละบุคคลใส่ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้กรอบความคิดสอดคล้องไปกับหมวกที่ใส่ เปรียบเสมือนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Role & Responsibility) ทำให้มีแนวความคิดและพฤติกรรมที่เป็นไปตามหมวก หากเรียนรู้และเข้าใจกันแล้วย่อมสามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างดี

การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ทำให้สามารถลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เพราะคุณลักษณะของบุคคลย่อมแตกต่างกันทำให้กรอบความคิดแตกต่างกันไปด้วยการบริหารความขัดแย้งที่ดี ก็แค่การบริหารความแตกต่างที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลเท่านั้น ก็จะเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีได้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีด้วยตัวเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้กรอบความคิดของหมวก 6 ใบในการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการใช้หมวก 6 ใบกับความขัดแย้ง แล้วดำเนินการให้เกิดสภาวะสมดุลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เหตุการณ์จริงกับแนวทางการบริหารความขัดแย้งได้อย่างเข้าใจ

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
หลักการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
         สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
         ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
         วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
         เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
         Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเอาชนะหลุมพราง
          หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง
         เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
         หลักการบริหารความขัดแย้ง
         ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
         Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ
         การเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมอง (Brain working)
         ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
         กิจกรรม : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
          สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
          ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
         กิจกรรม : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ การสื่อสาร
สร้างความสัมพันธ์ลดข้อขัดแย้ง
         การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
         คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Brain Base)
         การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้าด้วย Mental Model
         การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด
         Workshop : ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม
         กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้ง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในโปรแกรม


หลักสูตรนี้เหมาะกับ
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม