หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งด้วยเทคนิค NLP - หลักสูตร 1 วัน

(Conflict Management by NLP)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารความขัดแย้งด้วยเทคนิค NLP

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารความขัดแย้ง คือ การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง สาเหตุที่เป็นประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง และแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุล โดยการปรับเปลี่ยน ความเชื่อ ความคิด ความรู้สึกที่เกิดขึ้น ให้เป็นเชิงบวกซึ่งกันและกัน
การโปรแกรมสื่อสารสมอง (Neuro Linguistic Programming) เป็นเทคนิคในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ดี เพราะทำให้คู่ขัดแย้งเกิดความเข้าใจกรอบความคิดของการรับรู้ที่เกิดขึ้น แลัวใช้เทคนิคสร้างกรอบความคิดที่ดี เพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์ความต้องการ
เทคนิค NLP ให้ความสำคัญกับ 3 เรื่องหลัก ที่สามารถปรับเปลี่ยนสภาวะที่ดี ทำให้เกิดความเข้าใจในตัวเองและเข้าใจผู้อื่นถึงธรรมชาติของเขา ทำให้ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นลงได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักการบริหารความขัดแย้งด้วยตัวเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการโปรแกรมภาษาสื่อสมอง (NLP) ในการลดความขัดแย้งต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วย เทคนิค NLP ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเชื่อมโยงเทคนิคต่างๆ กับเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น แล้วลดความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและให้คำปรึกษาในการลดความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ได้ดีขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : ความคิดเชิงลบที่มักเกิดจากความขัดแย้ง
เรียนรู้และเข้าใจ NLP
      อบรม สัมมนา ความหมายของ NLP
      อบรม สัมมนา หลักการของ NLP
      อบรม สัมมนา เทคนิคสำคัญของ NLP
การบริหารความขัดแย้งด้วย NLP
      อบรม สัมมนา การจัดการหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเปลี่ยนการรับรู้ด้วย NLP
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การใช้ภาษาเชิงบวก และการเปลี่ยนกรอบความหมาย
      อบรม สัมมนา กระบวนการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : กระบวนการบริหารความขัดแย้งของตนเอง
ทักษะในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การสร้างทัศนติเชิงบวก
      อบรม สัมมนา การเข้าใจความแตกต่างทางความคิด
      อบรม สัมมนา การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา
      อบรม สัมมนา การใช้ภาษามุ่งตรงสู่เป้าหมาย
      อบรม สัมมนา ท่าทีในการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การฝึกใช้ทักษะต่างๆ ในกรณีศึกษา
การประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ และการบ้านเพื่อนำไปฝึกฝน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
Training and Workshop Coaching โดยเป็น
Training 40%
Workshop Coaching 60%

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เพชราภรณ์ จียาศักดิ์
โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Conflict ManagementNLPการบริหารความขัดแย้ง

แสดงความคิดเห็น