คอร์สฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

(Conflict Management) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมย่อมหลีกเลี่ยง “ความขัดแย้ง” ไปไม่ได้ แต่เราสามารถปรับเปลี่ยนความขัดแย้งให้กลายเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์ได้ เพราะความคิดที่หลากหลาย ย่อมนำไปสู่วิธีการที่เหมาะสมในการพิชิตเป้าหมายมากกว่าการใช้เพียงวิธีใดวิธีหนึ่งเพียงอย่างเดียว หากเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งและสาเหตุที่เกิดความขัดแย้งแล้ว เราย่อมีวีบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์ขึ้นได้
 หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยผ่านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และมองเป้าหมายแทนปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด
 องค์กรที่ให้ความสำคัญที่แนวความคิดที่แตกต่างเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ โดยการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ในการบริหารความคิดที่แตกต่าง (ความขัดแย้ง) ให้กับทีมงานอย่างทั่วถึงแล้ว ก็จะเกิดเป็นทีมเวิร์กที่มีความคิดหลากหลาย และเป็นทีมที่เข้มแข็งเพราะคนที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
 เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
 เพื่อทำให้ผู้เรียมองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง
 เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถสร้างกลยุทธ์และให้คำปรึกษากับพนักงานทั่วไปในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
      ประเด็นสำคัญที่เกิดความขัดแย้ง
      
วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      ธรรมชาติของความขัดแย้ง
      แนวความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง
      Workshop: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      หลักการบริหารความขัดแย้ง
      เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพราง
      กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์
      Workshop: หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
 ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น (จับถูก)
      การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง (ค่านิยม)
      การสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี (มนุษยสัมพันธ์)
      การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา (คิดเชิงกลยุทธ์)
      การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด (ภาวะผู้นำ)
      Workshop: ทักษะที่คุณจะนำไปพัฒนาเพิ่มเติม
      กรณีศึกษา: ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ
      การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า
      การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง
      การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน
      การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารความขัดแย้งทัศนคติเชิงบวกการสื่อสร้างสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น