หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Confilict Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Confilict Management)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“บริหารความขัดแย้งให้เป็นผลของความสำเร็จที่องค์กรปรารถนา”

หลักการและเหตุผล
ความขัดแย้งมีเกิดขึ้นได้เสมอ ไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่าง พนักงานกับพนักงาน หน่วยงานกับหน่วยงาน องค์กรกับองค์กร พนักงานกับองค์กร พนักงานกับลูกค้า หน่วยงานกับลูกค้า เป็นต้น จึงต้องมีการบริหารความขัดแย้งที่เป็นขั้นตอน มีการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรอง มีระบบการจัดการข้อขัดแย้งที่มีขั้นตอนและเป็นธรรม มีการอบรมพนักงานให้มีความรู้เรื่องของการบริหารความขัดแย้ง เพื่อลดความขัดแย้งที่เกิดให้เบาบางลง และสามารถที่จะทำให้ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายลงเอยมีผลประโยชน์ร่วมกันในแบบชนะชนะ 
ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแต่ละรูปแบบ สามารถช่วยพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมก้าวไปสู่การเป็นนักบริหารที่เข้าใจทั้งในเรื่องของ ตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน หน่วยงาน องค์กร ลูกค้า สถานการณ์โดยรอบต่างๆ รวมถึงขั้นตอนที่จะใช้ในการลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า สร้างวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ลดผลกระทบที่มาจากหลายปัจจัย และมุมมองของการบริหารที่เอื้อผลดีต่อทุกฝ่ายอย่างมีสัมพันธ์ 
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการบริหารความขัดแย้ง พร้อมช่วยวิเคราะห์และพัฒนาความสามารถในด้านการไกล่เกลี่ยเจรจาต่อรองข้อขัดแย้งของทั้งสองฝ่าย ลักษณะข้อขัดแย้งในรูปแบบต่างๆ ขั้นตอนวิธีการบริหารความขัดแย้งเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด รวมไปถึงผลประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นธรรม

“เรียนรู้เรื่องของความน่าเชื่อถือ จะช่วยให้การลดข้อขัดแย้งเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิผล”

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างแนวความคิดในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผู้อื่น ทีมงาน และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมองเห็นสาเหตุของความขัดแย้ง และเทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิดได้ด้วยตัวเอง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งและให้คำปรึกษากับผู้เข้ารับการอบรมทั่วไป ในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้และเข้าใจถึงความขัดแย้งขั้นรุนแรง
          คีย์สำคัญที่เกิดความขัดแย้ง
          วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
          ลักษณะของความขัดแย้ง 
          ธรรมชาติของความขัดแย้ง
          แนวความคิดเชิงลบเมื่อเกิดความขัดแย้ง 

เรียนรู้และเข้าใจถึงภาวะผู้นำต่อการบริหารความขัดแย้งขั้นรุนแรง 
ข้อดีและข้อเสียของความขัดแย้ง 
ระดับของความขัดแย้งขั้นรุนแรง 
ปัจจัยและผลของความขัดแย้ง 
วิธีคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งขั้นรุนแรง 
วิเคราะห์สถานการณ์ความขัดแย้งขั้นรุนแรง 
วิธีมองปัญหาความขัดแย้งและค้นหาข้อสรุป 
กระบวนการบริหารความขัดแย้ง 
          หลุมพรางทางความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
          หลักการบริหารความขัดแย้ง
          เทคนิควิธีการเอาชนะหลุมพราง
          กระบวนการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ 

แก้ปัญหาความขัดแย้งในแบบชนะ-ชนะ 
ทักษะที่สำคัญของผู้บริหารความขัดแย้ง 
          ทักษะการสื่อสาร
          ทักษะการวิเคราะห์
          ทักษะการบริหารความขัดแย้ง
          ทักษะการไกล่เกลี่ย
          ทักษะการเจรจา 
          ทักษะการมนุษยสัมพันธ์ 

ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
          สร้างทัศนคติเชิงบวกกับผู้อื่น
          การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
          การสื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 
          การให้ความสำคัญกับเป้าหมายมากกว่าปัญหา 
          การจูงใจให้ผู้อื่นคล้อยตามแนวความคิด 
          วิเคราะห์“ความคิด-อารมณ์-ความรู้สึก”ของตนเอง 

ปรับการบริหารความขัดแย้งให้เข้ากับลักษณะของคุณ 
การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ 
          การหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า
          การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง 
          การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน 
          การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน 

กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติ
          ให้โจทย์การบริหารความขัดแย้ง
          วิเคราะห์อย่างละเอียดถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
          นำเสนอถึงปัญหาของความขัดแย้งและวิธีการบริหารความขัดแย้งในแบบบูรณาการ
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฎิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
 ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน 

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม