หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ - หลักสูตร 2 วัน

(Creative Conflict Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ “ความสำเร็จ” ขององค์กรก็คือ “คน” และปัจจัยที่ก่อให้เกิด “ความขัดแย้ง” ในองค์กรก็คือ “คน” ซึ่งความขัดแย้งอาจเกิดจากปัญหาในการทำงาน แต่บ่อยครั้งที่มักจะมีสาเหตุมาจากเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน และไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใด ย่อมส่งผลกระทบต่อตนเอง ทีมงาน และผลสำเร็จของงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าความขัดแย้งจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่ก็ไม่ใช่ว่าหากเกิดขึ้นแล้วจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรเสมอไป หากคนในองค์กรรู้จัก รู้หลัก การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
   กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Activity based learning) เป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ตามแนวคิดการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ (Adult learning) ที่มีความเหมาะสมในการที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทีมงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการอาศัยกิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาภายใต้สภาวการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นผลสำเร็จ ซึ่งนอกจากจะทำให้บุคลากรได้มีความรู้และทักษะเพิ่มมากขึ้นแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร โดยร่วมกันขจัดปัญหาความขัดแย้งเชิงลบ สร้างสรรค์ความขัดแย้งเชิงบวกทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ถือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่สำคัญในอันที่จะส่งผลต่อประสิทธิผลของงานและผลสำเร็จขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการเกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
2. มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการนำเอาความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
3. มุ่งมั่นที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้น
4. มีทัศนคติเชิงบวกต่อความขัดแย้ง ยอมรับและพร้อมที่จะรับมือกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ 
5. ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการทำงานร่วมกัน มีการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
   ออกแบบหลักสูตรจากแนวคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Sustainable Development) ด้วยวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่แบบผสมผสาน (Hybrid Management) ระหว่างหลัก “พุทธศาสตร์” ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านชีวิตและจิตวิญาณ (Soft Side Management) ควบคู่ไปกับหลัก “วิทยาศาสตร์” ที่มุ่งเน้นสมรรถนะเชิงความสำเร็จในการทำงาน (Hard Side Management) สู่การพัฒนาสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization :HPO) 
 มีการนำกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบมาใช้ในการดำเนินกระบวนการฝึกอบรม ได้แก่ 
       การบรรยายแบบมีส่วนร่วม (Participative Technique) 
       สุนทรียสนทนา (Dialogue) อบรม สัมมนา กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
       กระบวนการคิดเพื่อแก้ปัญหาและตั้งคำถาม 
       เกมด้านพฤติกรรมศาสตร์ การทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ และสถานการณ์จำลอง
   โดยมุ่งเน้นให้ลงมือปฏิบัติจริงโดยอาศัยกระบวนการกลุ่มเป็นการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active) ทำให้การเรียนรู้ไม่จำกัดเพียงแค่การฟังบรรยาย เพื่อให้เกิดการซึมซับความรู้ ความเข้าใจ เกิดการฉุกคิดได้เองในเนื้อหาสาระ และสามารถสร้างความรู้ใหม่ขึ้นมาได้โดยตัวผู้เรียนเอง (Constructivism)

วันแรก
 ความขัดแย้งคืออะไร ?
       ภาวนาตระหนักรู้ถึงความขัดแย้งภายในตนเอง 
       รู้จักและทำความเข้าใจกับความขัดแย้ง 
       สภาพและขอบเขตของความขัดแย้งระดับบุคคล ทีมงาน องค์กร
 ทำไมจึงเกิดความขัดแย้ง ? 
       การพักผ่อนตระหนักรู้ถึงความขัดแย้งภายในตนเอง
       การวิเคราะห์เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง
       การสืบสาวถึงความเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง

วันที่สอง
 การจัดการกับความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
       สมาธิเพื่อเสริมสร้างพลังจิต พิชิตความขัดแย้ง 
       การกำหนดสภาพปลอดพ้นจากความขัดแย้งในองค์กร 
       ปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด วิธีการ เพื่อสลายความขัดแย้ง
       ปรับเปลี่ยนความขัดแย้งเป็นพลังเชิงบวก
       Workshop: การจัดทำแผนการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
บุคลากรทุกระดับในองค์กร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารความขัดแย้งConflict Managementการบริหาร

แสดงความคิดเห็น