หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้ง - หลักสูตร 2 วัน
(Conflict Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Effective Conflict Management) มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อนำประเด็นสำคัญเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะสมดุลการใช้หลักการความคิดของหมวก 6 ใบ ที่แต่ละบุคคลใส่ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้กรอบความคิดสอดคล้องไปกับหมวกที่ใส่ เปรียบเสมือนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Role & Responsibility) ทำให้มีแนวความคิดและพฤติกรรมที่เป็นไปตามหมวก หากเรียนรู้และเข้าใจกันแล้วย่อมสามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างดี


การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ทำให้สามารถลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เพราะคุณลักษณะของบุคคลย่อมแตกต่างกันทำให้กรอบความคิดแตกต่างกันไปด้วยการบริหารความขัดแย้งที่ดี ก็แค่การบริหารความแตกต่างที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลเท่านั้น ก็จะเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีได้

การพัฒนาแนวทางการสื่อสาร เจรจาต่อรองที่ดี สามารถลดข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล หากเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เชิงลึก แล้วใช้เทคนิคต่างๆ ของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการปรับสมดุลของความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้น เช่น....
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Reframing)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยและเจรจารอบด้าน (Chunking)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change Focus)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีด้วยตัวเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้กรอบความคิดของหมวก 6 ใบในการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการใช้หมวก 6 ใบกับความขัดแย้ง แล้วดำเนินการให้เกิดสภาวะสมดุลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเจรจาต่อรองที่ดี ในการบริหารความขัดแย้งสู่สถานการณ์สมดุลของคู่เจรจาได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค NLP มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการบริหารความขัดแย้งไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารความขัดแย้งด้วยเทคนิคต่างๆ
หลักการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมอง (Brain working)
      อบรม สัมมนา ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
      อบรม สัมมนา สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Brain Base)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลด้วย DISC
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากการฟัง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง

Day II : เทคนิคการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง
หลักการสำคัญของการเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
การประยุกต์ใช้หลักการ NLP ในการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP
      อบรม สัมมนา NLP Communication Model
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Reframing)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยและเจรจารอบด้าน (Chunking)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change Focus)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเลือกใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ของตัวเอง
ทักษะการสร้างคุณภาพในการสื่อสาร บริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      อบรม สัมมนา การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      อบรม สัมมนา กิจกรรมย่อย : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การบริหารความขัดแย้งกับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความขัดแย้งในการสถานการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ