หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้ง - หลักสูตร 2 วัน
(Conflict Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล (Effective Conflict Management) มุ่งเน้นการเรียนรู้และเข้าใจ ธรรมชาติของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อนำประเด็นสำคัญเหล่านั้นมาบริหารจัดการให้เข้าสู่สภาวะสมดุลการใช้หลักการความคิดของหมวก 6 ใบ ที่แต่ละบุคคลใส่ในแต่ละช่วงเวลา ทำให้กรอบความคิดสอดคล้องไปกับหมวกที่ใส่ เปรียบเสมือนบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ (Role & Responsibility) ทำให้มีแนวความคิดและพฤติกรรมที่เป็นไปตามหมวก หากเรียนรู้และเข้าใจกันแล้วย่อมสามารถบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างดี


การเรียนรู้และเข้าใจกรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ทำให้สามารถลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้ เพราะคุณลักษณะของบุคคลย่อมแตกต่างกันทำให้กรอบความคิดแตกต่างกันไปด้วยการบริหารความขัดแย้งที่ดี ก็แค่การบริหารความแตกต่างที่เกิดขึ้นให้เข้าสู่สภาวะสมดุลเท่านั้น ก็จะเกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีได้

การพัฒนาแนวทางการสื่อสาร เจรจาต่อรองที่ดี สามารถลดข้อขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิผล หากเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เชิงลึก แล้วใช้เทคนิคต่างๆ ของ NLP (Neuro Linguistic Programming) ในการปรับสมดุลของความขัดแย้งในเรื่องต่างๆ ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีจากข้อจำกัดที่เกิดขึ้น เช่น....
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Reframing)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยและเจรจารอบด้าน (Chunking)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change Focus)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และแนวทางการบริหารจัดการที่ดีด้วยตัวเองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้กรอบความคิดของหมวก 6 ใบในการประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาและตัดสินใจทำให้ลดข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมการใช้หมวก 6 ใบกับความขัดแย้ง แล้วดำเนินการให้เกิดสภาวะสมดุลได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเจรจาต่อรองที่ดี ในการบริหารความขัดแย้งสู่สถานการณ์สมดุลของคู่เจรจาได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำเทคนิค NLP มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความขัดแย้งได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการบริหารความขัดแย้งไปใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ได้ใน Style ของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การบริหารความขัดแย้งด้วยเทคนิคต่างๆ
หลักการบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : ค้นหาสาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
การสร้างกรอบความคิดเชิงบวกเอาชนะหลุมพราง
      อบรม สัมมนา หลุมพรางทางความคิดก่อให้เกิดความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
      อบรม สัมมนา Workshop : หลักการบริหารความขัดแย้งของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความขัดแย้งด้วยหมวก 6 ใบ
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานของสมอง (Brain working)
      อบรม สัมมนา ทิศทางของหมวกมีความสัมพันธ์กับการทำงาน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การสร้างวง Dialogue กับการใช้หมวก
      อบรม สัมมนา สิ่งที่หมวกให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา
      อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญที่หมวกสร้างให้เกิดขึ้นเพื่อการตัดสินใจ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : จับกลุ่มการแก้ปัญหาด้วยหมวก 6 ใบ
การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะของบุคคลกับสมอง 4 ส่วน (Brain Base)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจบุคคลด้วย DISC
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การประเมินคุณลักษณะของบุคคลจากการฟัง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : หลักการบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง

Day II : เทคนิคการสื่อสาร เจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง
หลักการสำคัญของการเจรจาต่อรอง ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา นิยาม ความหมายของการเจรจาต่อรอง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวให้การเจรจาต่อรองเกิดประสิทธิผล
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Role Playing : การดำเนินการเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิผล
การประยุกต์ใช้หลักการ NLP ในการสื่อสาร ลดข้อขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา แนวความคิดเกี่ยวกับ NLP
      อบรม สัมมนา NLP Communication Model
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปรับเปลี่ยนแนวความคิด (Reframing)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยและเจรจารอบด้าน (Chunking)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change Focus)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเลือกใช้เทคนิค NLP กับสถานการณ์ของตัวเอง
ทักษะการสร้างคุณภาพในการสื่อสาร บริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Rapport)
      อบรม สัมมนา การค้นหาความต้องการที่แท้จริง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคู่เจรจา (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์คู่เจรจา (Body Language)
      อบรม สัมมนา กิจกรรมย่อย : การฝึกฝนและปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง
การประยุกต์ใช้การบริหารความขัดแย้งกับสถานการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา การเตรียมตัวหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งล่วงหน้า
      อบรม สัมมนา การให้คำปรึกษาแนวทางบริหารความขัดแย้ง
      อบรม สัมมนา การสร้างกลยุทธ์บริหารจัดการความขัดแย้งของหน่วยงาน
      อบรม สัมมนา การพัฒนาแนวความคิดเรื่องการบริหารความขัดแย้งให้ทีมงาน
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความขัดแย้งในการสถานการณ์ของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร