หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล - หลักสูตร 1 วัน
(Data-Driven Management for BCM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล (Data-Driven Management for BCM)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้ความสำคัญกับ “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)” ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภัยคุกคาม และความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยการใช้ข้อมูล (Data Driven)
การทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญ และตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยี ให้เกิดการบริหารงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการทำงานในรูปแบบ Agile และสร้างเป็น Scrum Team Working ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอนการบริหารงานโดยการใช้ Dashboard ในการวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์ และตัดสินใจ ทำให้เกิดความชัดเจนและแม่นยำในการใช้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ (Read Time) พร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปได้ เกิดประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น....
    ธุรกิจกลับมาให้บริการต่อไปได้
    ลดผลกระทบด้านต่างๆขององค์กร
    สร้างความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการเตรียมการบริหารงานในรูปแบบต่างๆให้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการทำงานแบบ Agile ใช้ข้อมูลสร้าง Dashboard ที่สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลประเมินสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามธุรกิจ แล้วดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางให้ธุรกิจกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ
       การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้วย คำสำคัญ
       คำถามสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญ BCM
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การวางแผนและการควบคุมเชิงปฏิบัติการ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเรื่อง BCM ในองค์กร
การบริหารงานด้วยการใช้ข้อมูล (Data-Driven Management)
       ความหมายของข้อมูล (Data) ในรูปแบบต่างๆ
       การบริหารจัดการ Big Data อย่างมีคุณภาพ
       การประยุกต์ใช้ข้อมูลของบุคคลระดับต่างๆ
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       Workshop : การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูล (Data Awareness)
การทำงานแบบ Agile-Scrum เพิ่มประสิทธิภาพ
       ความหมายของ Agile หมายถึงอะไร?
       คำแถลงการณ์ (Agile Manifesto)
       บทบาทของ Scrum Team
       ปัญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานในสไตล์ตัวเอง
การบริหารความต่อเนื่องด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       ความหมายของ Dashboard เชิงการบริหารงาน
       ขั้นตอนการสร้าง Dashboard ด้วยข้อมูล
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       ประโยชน์ของการทำ BCM ในองค์กรธุรกิจ
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ