หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล - หลักสูตร 1 วัน
(Data-Driven Management for BCM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Digital Technology / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล (Data-Driven Management for BCM)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Digital Technology

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การให้ความสำคัญกับ “การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)” ช่วยให้องค์กรเติบโตอย่างต่อเนื่องในสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภัยคุกคาม และความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อองค์กร โดยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรด้วยการใช้ข้อมูล (Data Driven)
การทำให้บุคลากรในองค์กรเห็นความสำคัญ และตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ข้อมูลร่วมกับเทคโนโลยี ให้เกิดการบริหารงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation) โดยการทำงานในรูปแบบ Agile และสร้างเป็น Scrum Team Working ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างทันท่วงทีในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่แน่นอนการบริหารงานโดยการใช้ Dashboard ในการวิเคราะห์ข้อมูล วางกลยุทธ์ และตัดสินใจ ทำให้เกิดความชัดเจนและแม่นยำในการใช้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ (Read Time) พร้อมปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องต่อไปได้ เกิดประโยชน์ต่างๆมากมาย เช่น....
    ธุรกิจกลับมาให้บริการต่อไปได้
    ลดผลกระทบด้านต่างๆขององค์กร
    สร้างความสามารถในการแข่งขันในสถานการณ์ต่างๆได้

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในการเตรียมการบริหารงานในรูปแบบต่างๆให้ธุรกิจดำเนินกิจการต่อไปอย่างต่อเนื่องในทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดในการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงาน และส่งเสริมให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการทำงานแบบ Agile ใช้ข้อมูลสร้าง Dashboard ที่สร้างกลยุทธ์ให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างทันท่วงที
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลประเมินสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามธุรกิจ แล้วดำเนินการปรับเปลี่ยนแนวทางให้ธุรกิจกลับมาสู่สภาวะปกติได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารความต่อเนื่องจากธุรกิจ
       การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้วย คำสำคัญ
       คำถามสร้างการตระหนักรู้และให้ความสำคัญ BCM
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การวางแผนและการควบคุมเชิงปฏิบัติการ
       Workshop : กำหนดกรอบความคิดเรื่อง BCM ในองค์กร
การบริหารงานด้วยการใช้ข้อมูล (Data-Driven Management)
       ความหมายของข้อมูล (Data) ในรูปแบบต่างๆ
       การบริหารจัดการ Big Data อย่างมีคุณภาพ
       การประยุกต์ใช้ข้อมูลของบุคคลระดับต่างๆ
       หัวใจสำคัญขององค์กรที่ใช้ข้อมูลอย่างมีคุณค่า
       Workshop : การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับข้อมูล (Data Awareness)
การทำงานแบบ Agile-Scrum เพิ่มประสิทธิภาพ
       ความหมายของ Agile หมายถึงอะไร?
       คำแถลงการณ์ (Agile Manifesto)
       บทบาทของ Scrum Team
       ปัญหาที่เหมาะสมกับการนำ Agile เข้าไปแก้ไขได้
       Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานในสไตล์ตัวเอง
การบริหารความต่อเนื่องด้วย Dashboard เชิงกลยุทธ์
       ความหมายของ Dashboard เชิงการบริหารงาน
       ขั้นตอนการสร้าง Dashboard ด้วยข้อมูล
       การประยุกต์ใช้ Dashboard ในการทำงาน
       ประโยชน์ของการทำ BCM ในองค์กรธุรกิจ
       กิจกรรม : การออกแบบ Dashboard เชิงบริหารงานของตัวเอง


การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ