หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 - หลักสูตร 1 วัน
(Covid-19)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?

“น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคกลางนาน 3 เดือน โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่งต้องหยุดดำเนินการนานกว่า 1 เดือน”
“เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)”
“แผ่นดินไหวจนโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เสียหาย มีการรั่วไหลของกัมมันตรังสีสู่สิ่งแวดล้อม”

ตัวอย่างเหตุการณ์ชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ความผันผวน ความเสี่ยงภัย และภัยคุกคามแบบต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงและกว้างขวางต่อธุรกิจทำให้การดำเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก (business disruption) บริษัทต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความพร้อมและเตรียมตัวรับมือเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุการณ์ความผันผวนหรือวิกฤติ รวมทั้งยังต้องมีระบบในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงและภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพด้วย
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความเสี่ยงบางประการที่ไม่อาจป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้ เพราะอยู่นอกการควบคุมขององค์กร เช่น ในกรณีของ โรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ซึ่งทำให้หลายกิจการต้องหยุดชะงัก ดำเนินกิจการต่อไม่ได้ สร้างความเสียหายแก่บริษัทได้ สิ่งนี้เป็นเหตุผลให้การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และการจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) ได้รับความสนใจและมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการทำธุรกิจปัจจุบัน ทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ และกิจการ SMEs
BCM และ BCP เป็นเครื่องมือบริหารที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารธุกิจให้ต่อเนื่องยั่งยืน ช่วยบรรเทาความรุนแรงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับบริษัท อีกทั้งยังช่วยให้บริษัทตัดสินใจได้รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ แม้อยู่ท่ามกลางสภาวะวิกฤต โดยไม่ทำให้การดำเนินธุรกิจหยุดชะงัก รวมถึงจำกัดวงให้มีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยให้องค์การสามารถป้องกันความเสียหายความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมหาศาลได้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่าขององค์การเนื่องจากความมั่นใจของลูกค้าและผู้ถือหุ้น


ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
ตระหนักถึงความสำคัญของ BCM ที่มีต่ออนาคตของธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตามหลักการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากล
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากภัยคุกคามของ โรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) และระบุผลกระทบทางธุรกิจเมื่อเกิดการหยุดชะงัก
ประยุกต์ใช้แนวคิดและหลักการของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับองค์กร
ปรับใช้เทคนิคและแนวปฏิบัติในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรกับโจทย์ธุรกิจจริง
เข้าใจแนวทางจัดทำแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP)

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1 Understanding Business Continuity Management (BCM)
      อบรม สัมมนา BCM คืออะไร?
      อบรม สัมมนา แนวคิดเรื่อง Resilience
      อบรม สัมมนา BCM สำคัญและความจำเป็นอย่างไรต่อธุรกิจสมัยนี้?
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของ BCM
      อบรม สัมมนา ศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ BCM
      อบรม สัมมนา ขอบเขตของ BCM
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของ BCM
      อบรม สัมมนา วัตถุประสงค์ของ BCM
      อบรม สัมมนา BCM Road Map
Module 2 BCM Process
      อบรม สัมมนา ขั้นตอนการจัดทำ BCM
      อบรม สัมมนา การระบุ critical/vital business function
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
      อบรม สัมมนา Business Impact Analysis (BIA)
      อบรม สัมมนา Incident Management Plan
      อบรม สัมมนา Business Continuity Plan Workshop
      อบรม สัมมนา อภิปรายกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่จะทำให้ธุรกิจหยุดชะงักงัน (disruption) จากโรคระบาดไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19)
      อบรม สัมมนา critical/vital business function ขององค์กรท่านคืออะไร
      อบรม สัมมนา การประเมินความเสี่ยงขององค์กร
      อบรม สัมมนา การจัดทำมาตรการเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร ?
1. ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในสายงานต่างๆ ขององค์กร
2. ผู้รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
3. ผู้จัดการและหัวหน้างาน
4. บุคลากรของหน่วยงานควบคุมภายใน


แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
เป็นแนวทางผสมผสานในการอบรม (Integrated Training) โดยประกอบด้วย
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (collective learning) ช่วยกระตุ้นการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม
3. การโค้ชแบบกลุ่ม (group coaching) ใช้ศาสตร์การโค้ชสมัยใหม่เพื่อดึงศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องที่กำลังเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มองเห็นจุดที่ตนเองอยากเปลี่ยนแปลง ใช้การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เรียน
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
5. เน้นการกระตุ้นการคิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยใช้การสื่อสาร 2 ทาง เพื่อนำไปสู่การกระตุ้นการคิด การประเมินตัวเองและองค์การ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน
      อบรม สัมมนา กิจกรรมและ Workshop ที่นำไปสู่การคิดเพื่อวิเคราะห์ และนำเสนอสิ่งที่ดีกว่าเพื่อการพัฒนาหน้าที่การทำงานและผลผลิตองค์การ
      อบรม สัมมนา ผสมผสานกรณีศึกษา การระดมสมองและการนำเสนอผลงาน
      อบรม สัมมนา เน้นการทำงานเป็นทีม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม