หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Business Continuity Management : BCM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ผู้บริหารควรตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ทั้งที่เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (External Factor) และปัจจัยภายใน (Internal Factor) ที่ส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ แล้วทำให้ต้องหยุดชะงัก ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงต้องวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้ (Business Continuity Plan : BCP) แล้วดำเนินการกอบกู้สถานการณ์ให้กลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (Disaster Recovery)
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ แบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่คือ.....
    1. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)…..ประเมินสถานการณ์ก่อนเกิด
    2. การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)…..ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และสร้างทีมงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้นมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะทีมงานมีขั้นตอนดำเนินการจัดทำ Business Continuity Management ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆไว้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความหมายและเข้าใจการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการวางแผนดำเนินการให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง นำมากำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ลดความสูญเสียที่จะเกิดกับธุรกิจได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีขั้นตอนและกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารความความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้วยคำสำคัญ
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       ความหมายของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
       แผนในการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (IMP)
       ความจำเป็นของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การสร้างกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       การตระหนักรู้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
       ขั้นตอนดำเนินการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง
       การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบองค์รวม
       กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ
       กิจกรรม : การออกแบบกลยุทธ์ตามกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจ
       ความเสี่ยงคืออะไร?
       นิยาม ความหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ตารางการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้ธุรกิจต่อเนื่อง
       Workshop : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับสถานการณ์วิกฤต
       ความหมายของการบริหารวิกฤต (Crisis Management)
       ประเภทของวิกฤตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
       ขั้นตอนดำเนินการจัดทำ BCM
       การสร้างทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       Workshop : การบริหารความต่อเนื่องกับสถานการณ์วิกฤต
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ