หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Business Continuity Management : BCM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวดที่ผู้บริหารควรตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ รอบตัว ทั้งที่เป็นผลกระทบจากปัจจัยภายนอก (External Factor) และปัจจัยภายใน (Internal Factor) ที่ส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ แล้วทำให้ต้องหยุดชะงัก ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จึงต้องวางแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไว้ (Business Continuity Plan : BCP) แล้วดำเนินการกอบกู้สถานการณ์ให้กลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (Disaster Recovery)
กระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ แบ่งเหตุการณ์ออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่คือ.....
    1. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)…..ประเมินสถานการณ์ก่อนเกิด
    2. การบริหารสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)…..ประเมินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง และสร้างทีมงานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจขึ้นมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ก็จะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพราะทีมงานมีขั้นตอนดำเนินการจัดทำ Business Continuity Management ไว้เรียบร้อยแล้ว จึงสามารถจัดการสถานการณ์ต่างๆไว้ ภายในเวลาที่กำหนดไว้ไม่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในวงกว้าง
วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงความหมายและเข้าใจการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการวางแผนดำเนินการให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ปฏิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์และประเมินเหตุการณ์ที่เป็นปัจจัยความเสี่ยง นำมากำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์จัดการความเสี่ยง ลดความสูญเสียที่จะเกิดกับธุรกิจได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีขั้นตอนและกระบวนการทำงานร่วมกันเป็นทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองได้อย่างเหมาะสมต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารความความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การเรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้วยคำสำคัญ
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       ความหมายของแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
       แผนในการจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (IMP)
       ความจำเป็นของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
การสร้างกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       การตระหนักรู้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
       ขั้นตอนดำเนินการวางแผนบริหารความต่อเนื่อง
       การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจแบบองค์รวม
       กลยุทธ์การบริหารความต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ
       กิจกรรม : การออกแบบกลยุทธ์ตามกระบวนการ
การบริหารความเสี่ยงที่กระทบต่อธุรกิจ
       ความเสี่ยงคืออะไร?
       นิยาม ความหมายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ตารางการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้ธุรกิจต่อเนื่อง
       Workshop : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจกับสถานการณ์วิกฤต
       ความหมายของการบริหารวิกฤต (Crisis Management)
       ประเภทของวิกฤตที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
       ขั้นตอนดำเนินการจัดทำ BCM
       การสร้างทีมบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
       Workshop : การบริหารความต่อเนื่องกับสถานการณ์วิกฤต
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร