หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Relationship Management Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ (Relationship Management Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยหัวใจผู้ให้บริการ (Service Mind Value) เป็นแนวทางพื้นฐานของ
การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) ให้เกิดความผูกพัน (Engagement) ในระยะยาว เพราะการเริ่มต้นที่จิตใจผู้ให้บริการที่ดีย่อมให้ความสัมพันธ์กับความต้องการและจุดประสงค์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ และค่อยมาประเมินการให้บริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ก็จะเป็น
การนำเสนอคุณค่าที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง (Value Proposition)
  การสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการที่ดีสร้างความสัมพันธ์ จะทำให้เกิดเป็นแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการได้รับประโยชน์ร่วมกัน (WIN:WIN Situation)โอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความต่อเนื่องกันย่อมมีสูงมาก โดยการใช้หลักการเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน (Collaborative Negotiation) ซึ่งเป็นการบริหารความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ดี  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทำงานร่วมกัน จะช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์กลุ่มย่อยๆแล้วรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์จึงต้องเริ่มต้นที่การสร้างเครือข่ายที่หลากหลายกลุ่ม และสร้างปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม แล้วขยายกลุ่มความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มใหญ่ขึ้นในอนาคตวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีด้วยหลักการและแนวความคิดของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการเห็นความสำคัญของผู้อื่นมากกว่าข้อจำกัดของตัวเองสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิด และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์ นำไปสู่การบริหารความสัมพันธ์ที่เกิดความผูกพันในระยะยาวได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายของตัวเอง และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มความสัมพันธ์เกิดเป็นกลุ่มสัมพันธ์ที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการของการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
       หัวใจสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
       การสร้างกรอบความคิดในการบริหารความสัมพันธ์
       แนวทางการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
       กิจกรรม : เรื่องเล่าโครงการเพื่อสังคม
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
       การบริหารความสัมพันธ์ V.S. การบริหารตามกฎระเบียบ
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธ์
       เทคนิคการสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการ
       แนวทางปฏิบัติในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       Workshop : เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
การเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน (Collaborative Negotiation)
       องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
       เทคนิคการเจรจาให้เอื้อประโยชน์ของคู่เจรจา
       การบริหารความสัมพันธ์ในระยะยาว
       การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทำงานร่วมกัน
       หลักการบริหารเครือข่ายให้เกิดความผูกพัน
       การบริหารความสัมพันธ์แบบการทำงานร่วมกัน
       การให้ความสำคัญกับเป้าาหมายหลักของทีม
       การมีหัวใจจิตอาสาและผู้ให้บริการที่ดี
       Workshop : แนวทางการสร้างเครือข่ายผูกสัมพันธ์ที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร