หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ - หลักสูตร 1 วัน
(Relationship Management Mindset)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ (Relationship Management Mindset)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ด้วยหัวใจผู้ให้บริการ (Service Mind Value) เป็นแนวทางพื้นฐานของ
การบริหารความสัมพันธ์ (Relationship Management) ให้เกิดความผูกพัน (Engagement) ในระยะยาว เพราะการเริ่มต้นที่จิตใจผู้ให้บริการที่ดีย่อมให้ความสัมพันธ์กับความต้องการและจุดประสงค์ของผู้อื่นเป็นสำคัญ และค่อยมาประเมินการให้บริการของเราที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ก็จะเป็น
การนำเสนอคุณค่าที่ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง (Value Proposition)
  การสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการที่ดีสร้างความสัมพันธ์ จะทำให้เกิดเป็นแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นการได้รับประโยชน์ร่วมกัน (WIN:WIN Situation)โอกาสที่จะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีและเกิดความต่อเนื่องกันย่อมมีสูงมาก โดยการใช้หลักการเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน (Collaborative Negotiation) ซึ่งเป็นการบริหารความสัมพันธ์ในระยะยาวที่ดี  การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทำงานร่วมกัน จะช่วยทำให้เกิดความสัมพันธ์กลุ่มย่อยๆแล้วรวมตัวเป็นกลุ่มใหญ่ที่มาทำงานร่วมกันได้ ดังนั้นการบริหารความสัมพันธ์จึงต้องเริ่มต้นที่การสร้างเครือข่ายที่หลากหลายกลุ่ม และสร้างปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม แล้วขยายกลุ่มความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดเป็นกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ที่ดี กลุ่มใหญ่ขึ้นในอนาคตวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีด้วยหลักการและแนวความคิดของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการเห็นความสำคัญของผู้อื่นมากกว่าข้อจำกัดของตัวเองสามารถเอาชนะหลุมพรางทางความคิด และมีแนวทางปฏิบัติให้เป็น Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้การเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์ นำไปสู่การบริหารความสัมพันธ์ที่เกิดความผูกพันในระยะยาวได้
เพื่อให้ผู้เรียนสร้างเครือข่ายของตัวเอง และเชื่อมโยงกับเครือข่ายของกลุ่มความสัมพันธ์เกิดเป็นกลุ่มสัมพันธ์ที่ใหญ่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการของการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
       สนุกกับ คำสำคัญ (Keywords) สร้างแนวความคิด
       หัวใจสำคัญของการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
       การสร้างกรอบความคิดในการบริหารความสัมพันธ์
       แนวทางการบริหารความสัมพันธ์อย่างมีคุณภาพ
       กิจกรรม : เรื่องเล่าโครงการเพื่อสังคม
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความสัมพันธ์ของตัวเอง
เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
       การบริหารความสัมพันธ์ V.S. การบริหารตามกฎระเบียบ
       หลุมพรางทางความคิดเรื่องการบริหารความสัมพันธ์
       เทคนิคการสร้างกรอบความคิดผู้ให้บริการ
       แนวทางปฏิบัติในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
       Workshop : เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
การเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน (Collaborative Negotiation)
       องค์ประกอบสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรองขั้นสูง
       เทคนิคการเจรจาให้เอื้อประโยชน์ของคู่เจรจา
       การบริหารความสัมพันธ์ในระยะยาว
       การพัฒนาทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ
       กิจกรรม : การฝึกฝนการเจรจาต่อรองแบบเอื้อประโยชน์กัน
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทำงานร่วมกัน
       หลักการบริหารเครือข่ายให้เกิดความผูกพัน
       การบริหารความสัมพันธ์แบบการทำงานร่วมกัน
       การให้ความสำคัญกับเป้าาหมายหลักของทีม
       การมีหัวใจจิตอาสาและผู้ให้บริการที่ดี
       Workshop : แนวทางการสร้างเครือข่ายผูกสัมพันธ์ที่ดี
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ