หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Business Acumen for Change)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลง (Business Acumen for Change)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในธุรกิจของโลกยุคใหม่ (VUCA World) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องท้าทายของผู้บริหารในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ การพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ การจัดการด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต้องใช้กรอบความคิดเชิงการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน ในการนำพาธุรกิจให้เติบโตและผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี


หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำไปสู่การวางแผนงานเชิง
กลยุทธ์ เป็นการสร้างกลยุทธ์ที่เฉียบคมทางธุรกิจขององค์กร โดยผู้บริหารวิเคราะห์ ประเมิน ใช้ข้อมูล ความเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่กลยุทธ์ใหม่ๆ ขององค์กร และทำให้บุคลากรยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง แล้วปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยเลือกใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital Transformation)
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เป็นการวางแผนงานให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น ใช้โดยการใช้องค์ประกอบพื้นฐานภายในองค์กรมาดำเนินวางแผนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความธุรกิจ (Business Mindset) เกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวเองในฐานะผู้บริหารที่ชัดเจนขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen) ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร และบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสม ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยแผนงานที่ชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของหน่วยงานตัวเอง และให้ความสำคัญในการทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen)
       สำรวจแนวความคิดด้านการบริหารธุรกิจ
       หลักการสร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ
       องค์ประกอบพื้นฐานของความเฉียบคมทางธุรกิจ
       การพัฒนาทักษะสร้างความเฉียบคม
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดทางธุรกิจที่ดี
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กับการเปลี่ยนแปลง
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับธุรกิจ
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       Workshop : การบริหารความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) กับการเปลี่ยนแปลง
       การตระหนักรู้โลกยุคใหม่ (VUCA World)
       หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
       กลยุทธ์สร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ
       การสร้างองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)
       กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์ขององค์กรกับการเปลี่ยนแปลง
หลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การวางแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
       ความรู้ทางการเงินขององค์กร (Corporate Financial Literacy)
       ประโยชน์ของ Financial Literacy เพื่อการต่อเนื่องทางธุรกิจ
       Workshop : การวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร