หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลง - หลักสูตร 1 วัน
(Business Acumen for Change)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจกับการเปลี่ยนแปลง (Business Acumen for Change)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การแข่งขันในธุรกิจของโลกยุคใหม่ (VUCA World) การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องท้าทายของผู้บริหารในปัจจุบันเป็นอย่างมาก การประเมินสถานการณ์ได้อย่างแม่นยำ การพยากรณ์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบต่อธุรกิจ การจัดการด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งกลยุทธ์ที่เลือกใช้ในแต่ละสถานการณ์ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ต้องใช้กรอบความคิดเชิงการบริหารธุรกิจอย่างครบถ้วน ในการนำพาธุรกิจให้เติบโตและผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยดี


หลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำไปสู่การวางแผนงานเชิง
กลยุทธ์ เป็นการสร้างกลยุทธ์ที่เฉียบคมทางธุรกิจขององค์กร โดยผู้บริหารวิเคราะห์ ประเมิน ใช้ข้อมูล ความเป็นผู้นำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง สู่กลยุทธ์ใหม่ๆ ขององค์กร และทำให้บุคลากรยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง แล้วปฏิบัติตามกลยุทธ์ขององค์กรอย่างเคร่งครัด โดยเลือกใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเป็นองค์กร
ดิจิทัล (Digital Transformation)
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) เป็นการวางแผนงานให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง เช่น ใช้โดยการใช้องค์ประกอบพื้นฐานภายในองค์กรมาดำเนินวางแผนปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความธุรกิจ (Business Mindset) เกิดการตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับบทบาทของตัวเองในฐานะผู้บริหารที่ชัดเจนขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถสร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen) ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยกลยุทธ์ใหม่ๆของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางและประเมินความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อองค์กร และบริหารจัดการอย่างมีกลยุทธ์ที่สอดคล้องเหมาะสม ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยแผนงานที่ชัดเจน
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ของหน่วยงานตัวเอง และให้ความสำคัญในการทำให้องค์กรดำเนินธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่องต่อไป


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการบริหารความเฉียบคมทางธุรกิจ (Business Acumen)
       สำรวจแนวความคิดด้านการบริหารธุรกิจ
       หลักการสร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ
       องค์ประกอบพื้นฐานของความเฉียบคมทางธุรกิจ
       การพัฒนาทักษะสร้างความเฉียบคม
       Workshop : การสร้างกรอบความคิดทางธุรกิจที่ดี
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) กับการเปลี่ยนแปลง
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบกับธุรกิจ
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       Workshop : การบริหารความเสี่ยงกับการเปลี่ยนแปลง
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) กับการเปลี่ยนแปลง
       การตระหนักรู้โลกยุคใหม่ (VUCA World)
       หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์
       กลยุทธ์สร้างความเฉียบคมทางธุรกิจ
       การสร้างองค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)
       กิจกรรม : สร้างกลยุทธ์ขององค์กรกับการเปลี่ยนแปลง
หลักการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
       ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
       การวางแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
       ความรู้ทางการเงินขององค์กร (Corporate Financial Literacy)
       ประโยชน์ของ Financial Literacy เพื่อการต่อเนื่องทางธุรกิจ
       Workshop : การวางแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ