หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงปฏิบัติการ - หลักสูตร 1 วัน
(Enterprise Risk Management in Practices)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Mini Practices / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงปฏิบัติการ (Enterprise Risk Management in Practices)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (Enterprise Risk Management : ERM) เป็นแนวทางที่องค์กรต่างๆ ดำเนินการเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่คาดการณ์ไว้และไม่ได้อยากให้เกิดขึ้น โดยการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า พร้อมดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ไว้อย่างชัดเจน ให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้
การประเมินความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ โดยคำนึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบกับธุรกิจขององค์กรโดยตารางประเมินความเสี่ยง ช่วยทำให้สามารถเลือกบริหารจัดการกับความเสี่ยงประเภทต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น สามารถลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายขององค์กรไปได้อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับเป็นสำคัญ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงให้กับบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมให้สอดคล้องกระบวนการบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือที่เรียกใช้ อย่างคุ้มค่าต่อการลงทุน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงขององค์กรได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงด้วย Canvas & Template มองเห็นข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ก่อนการตัดสินใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้นำเสนอกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง เกิดความมั่นใจในการนำไปใช้แก้ไขและจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นของตัวเองได้
เพื่อทำให้เกิดความเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมเวิร์คในการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงในองค์กรร่วมกัน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรมผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม