หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Introduction to Enterprise Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Introduction to Enterprise Risk Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ความเสี่ยงคือ เหตุการณ์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความสำเร็จ หรือเป็นอุปสรรคต่อการบรรลุจุดหมาย ซึ่งไม่ว่าองค์กรในระดับใดก็ตามย่อมไม่อยากให้มีความเสี่ยงเกิดขึ้น ดังนั้นการบริหารองค์กรเพื่อลดความเสี่ยง กำจัดความเสี่ยง หรือเตรียมตัวเพื่อรับความเสี่ยง ย่อมเป็นสิ่งที่องค์กรที่มีธรรมาภิบาลสมควรกระทำ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ทางธุรกิจของทั้งตัวองค์กรเอง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงานในองค์กรนั้น ๆ หรือโดยรวมคือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กรนั่นเอง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของงานการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารความเสี่ยงของมาตรฐาน BS ISO3100:2018
2. เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
3. เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์ กลวิธี ระบบการจัดการความเสี่ยง และการทำการสำรวจความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงานในองค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. ทำความเข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ยง และความเสี่ยงนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและความอยู่รอดขององค์กรแค่ไหน
     อบรม สัมมนา a. การลดความเสี่ยงคือการลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา b. การให้ระดับความสำคัญของความเสี่ยงแต่ละชนิด
2. ทำความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง ด้วยกลไกและระบบการจัดการ อันได้แก่
     อบรม สัมมนา a. การควบคุมภายใน (Internal Control)
     อบรม สัมมนา b. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
     อบรม สัมมนา c. การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรโดยรวม (Enterprise Risk Management) ฯลฯ
3. ระบบงานการบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา a. การระบุความเสี่ยง และการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
     อบรม สัมมนา b. การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (Risk Prioritization)
     อบรม สัมมนา c. การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง เพื่อเผชิญกับความไม่แน่นอน (Uncertainty)
4. กลยุทธ์ที่ประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อการบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา a. Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเสี่ยงเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ควรมีมาตรการติดตามและดูแล
     อบรม สัมมนา b. Treat การลด/การควบคุมความเสี่ยง (Risk Reduction/Control) การออกแบบระบบควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันหรือ จำกัดผลกระทบ และโอกาสเกิดความเสียหาย
     อบรม สัมมนา c. Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา d. Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk sharing/spreading)
5. การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล และจัดทำรายงาน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเชิงลึก พร้อมตัวอย่าง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการทำ Work shop ย่อย และให้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม