หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001-2015 - หลักสูตร 1 วัน

(Risk Management ISO 9001 :2015)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001-2015

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่ง อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาสต่อธุรกิจ หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) เป็นข้อจำกัด และความไม่แน่นอนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะสามารถลดความเสี่ยง และนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว การนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแล และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 การดำเนินกิจการมีความเสี่ยงที่จะอันนำมาซึ่งชื่อเสียงขององค์กร และความมั่นคงขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
2. สามารถนำเทคนิคต่างๆไปเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของระบบ ISO 9001:2015
ความเสี่ยง และคำนิยาม (Risk & Definition)
หลักการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 (Risk Process Management)
การวิเคราะห์ การชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยง
เทคนิคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
การติดตามและทบทวนผล
เน้นฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา VDO และ การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ ISO 9001

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริหารความเสี่ยงRisk ManagementISO 9001

แสดงความคิดเห็น