หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001-2015 - หลักสูตร 1 วัน
(Risk Management ISO 9001 :2015)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001-2015 (Risk Management ISO 9001 :2015)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การดำเนินการธุรกิจในปัจจุบันคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เกี่ยวกับสภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนซึ่ง อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาสต่อธุรกิจ หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) เป็นข้อจำกัด และความไม่แน่นอนด้วยเช่นกัน ฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะสามารถลดความเสี่ยง และนำไปสู่การเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาว การนำเอากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติจะช่วยให้กระบวนการตัดสินใจขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการบริหารความเสี่ยงขององค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแล และการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร รวมทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมของการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 การดำเนินกิจการมีความเสี่ยงที่จะอันนำมาซึ่งชื่อเสียงขององค์กร และความมั่นคงขององค์กร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อการดำเนินระบบมาตรฐานการจัดการและให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 9001:2015
2. สามารถนำเทคนิคต่างๆไปเพิ่มพูนความสำเร็จในการดำเนินระบบมาตรฐาน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของระบบ ISO 9001:2015
ความเสี่ยง และคำนิยาม (Risk & Definition)
หลักการบริหารความเสี่ยง ตามข้อกำหนดของ ISO 9001:2015 (Risk Process Management)
การวิเคราะห์ การชี้บ่ง และการประเมินความเสี่ยง
เทคนิคการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง
การดำเนินการจัดการความเสี่ยงและโอกาส
การติดตามและทบทวนผล
เน้นฝึกปฏิบัติ

รูปแบบการการอบรม
การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา VDO และ การนำเสนอ

เครื่องมือการสอน
พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการทำระบบ ISO 9001

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม