หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างบูรณาการ ตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 - หลักสูตร 1 วัน
(Enterprise Risk Management ISO 31000:2018)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงองค์กรอย่างบูรณาการ ตามมาตรฐาน ISO 31000:2018 (Enterprise Risk Management ISO 31000:2018)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลาย ความไม่แน่นอน และการแข่งขันเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานที่คาดไม่ถึง หรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานะการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และระบบการจัดการความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้
เพื่อให้มีการปฎิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 (Framework) กับหลัก 8 ประการ (Principles)
การบริหารจัดการความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐาน ISO 31000 (Process)
     - การศึกษาเข้าใจในบริบท ขอบเขต และเกณฑ์การบริหารจัดการความเสียง
     - การประเมินความเสี่ยง
     - การบริหารจัดการและเยียวยาความเสี่ยง
     - การบันทึกและรายงานผล
     - การติดต่อสื่อสาร
     - การเฝ้าระวังและติดตามควบคุม
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง
     - ประเภทความเสี่ยง (Risk)
     - การระบุความเสี่ยง
     - การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
     - การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ
     - การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)
การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการรายงาน (Risk Evaluation and Reporting Process)
แนวทางประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง ISO 31000 มาใช้ในการบริหารความเสี่ยงองค์กร
ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร

Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง
Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม