หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงองค์กร - หลักสูตร 1 วัน
(Enterprise Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
“น้ำท่วม 9 จังหวัดภาคกลางเป็นเวลากว่า 3 เดือน โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 5 แห่งต้องหยุดดำเนินการ”
“แผ่นดินไหวในทะเลอันดามันจนเกิดสึนามิ เศรษฐกิจและธุรกิจเสียหาย ผู้เสียชีวิตจำนวนมาก”
“ไฟฟ้าดับทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ของไทยกว่า 15 ชั่วโมง”

 ตัวอย่างเหตุการณ์เหล่านี้อธิบายถึง “ความเสี่ยง” ที่เกิดขึ้นจนสร้างผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนหนึ่งของประเทศอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทั้งอุตสาหกรรมได้ เช่นเดียวกับวิกฤตที่เกิดในประเทศหนึ่ง ก็อาจส่งผลต่อธุรกิจในประเทศไทยได้เช่นกัน หากองค์กรใดไม่พร้อม ผลกระทบย่อมรุนแรงกว่าองค์กรที่มีการบริหารความเสี่ยงดีกว่า
 โลกปัจจุบัน ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจมีความไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ผันผวน เช่น ราคาน้ำมัน พฤติกรรมผู้บริโภค การเมือง พิบัติภัยทางธรรมชาติ ฯลฯ หลายปัจจัยกลายเป็น “ปัจจัยเสี่ยง” ที่อาจกระทบต่อธุรกิจอย่างรุนแรงได้ นักบริหารที่มีวิสัยทัศน์ย่อมเข้าใจดีว่าความเสี่ยงเป็นค่าใช้จ่ายที่แสนแพง จึงวางแผนเตรียมการป้องกันและหยุดยั้งผลกระทบเชิงลบเหล่าได้ ในขณะที่ผู้บริหารอีกจำนวนหนึ่ง กลับพบกับความสูญเสียอย่างมหาศาล เพราะมิได้เตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าอย่างดีเพียงพอ การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นเครื่องมือสำคัญยิ่งในการบริหารธุรกิจสมัยใหม่ โดยเฉพาะการสร้างความต่อเนื่องของกิจการ (business continuity management) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรป้องกันความเสียหายความสูญเสียที่มีมูลค่าสูงมหาศาลได้ รวมทั้งยังช่วยให้มูลค่าขององค์กรสูงขึ้นเนื่องจากความมั่นใจของลูกค้าและผู้รับบริการ
 การบริหารความเสี่ยงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดได้ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติงานทุกคน และทุกหน่วยงานในองค์กรมีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องความเสี่ยง ผู้บริหารสามารถเชิงการคิดแบบองค์รวมและคิดแบบระบบได้ และสามารถที่จะนำความรู้ แนวคิด และหลักการไปกำหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล และทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ
 หลักสูตรนี้จึงจัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ความรู้ และฝึกทักษะแก่ผู้บริหารระดับต้นจนถึงระดับสูงขององค์กรให้เข้าใจถึงแนวคิดและหลักการของการบริหารจัดการความเสี่ยง เข้าใจการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์บริหารความเสี่ยง บูรณาการเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ากับการบริหารจัดการความเสี่ยง และแปลงกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงไปสู่แผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงอย่างดีจนช่วยให้องค์กรสามารถเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 มีทัศนคติที่ถูกต้องและตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
 เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรที่ควรทำเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารที่เป็นมาตรฐานสากลเกิดประโยชน์มากที่สุด
 เข้าใจแนวคิด หลักการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามกรอบของ COSO
 ระบุ วินิจฉัย และวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง ที่จะมีผลต่อธุรกิจของตนเองได้อย่างเป็นระบบ
 กำหนดแนวทางหรือมาตรการสำคัญ ๆ ที่จะช่วยป้องกัน บรรเทา หรือจัดการกับผลที่เกิดจากความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1: Introduction to Risk and Enterprise Risk Management
      อบรม สัมมนา ความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ความหมายของความเสี่ยง โอกาส และการบริหารความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ปัจจัยเหตุแห่งความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา ประเภทของความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์บริบทของธุรกิจ โครงสร้างของธุรกิจและองค์กร เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและปัจจัยความเสี่ยงในทางธุรกิจ
          - โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการระบุปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น
          - การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกที่มีผลต่อความเสี่ยง
Workshop 1
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์โครงสร้างการดำเนินงานขององค์กร การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้น
      อบรม สัมมนา ระบุความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ที่จะมีผลต่อธุรกิจของผู้เรียน

Module 2: Risk Assessment and Measures
      อบรม สัมมนา แนวคิดและหลักการในการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยง
      อบรม สัมมนา กรณีตัวอย่างการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในประเทศไทย
      อบรม สัมมนา Introduction to COSO Enterprise Risk Management Process (มาตรฐานการจัดการความเสี่ยงถูกกำหนดให้ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยดำเนินการ)
      อบรม สัมมนา โครงสร้าง องค์ประกอบ และขั้นตอนการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรแนว COSO-ERM
Workshop 2
      อบรม สัมมนา วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์กร
      อบรม สัมมนา พัฒนามาตรการเพื่อป้องกัน บรรเทา หรือจัดการกับผลจากความเสี่ยง

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 
ผู้บริหาร ผู้จัดการ ในสายงานต่าง ๆ ขององค์กร
 บุคลากรที่มีเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 บุคลากรของหน่วยงานควบคุมภายใน

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
อบรม สัมมนา 
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม