หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล - หลักสูตร 1 วัน
(Effective Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล (Effective Risk Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ที่มองเห็นประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในอนาคตแล้วอาจส่งผลกระทบต่อความเสียหายขององค์กร เกิดการสูญเสียขึ้นพร้อมทั้งอาจเห็นโอกาสที่จะใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และ/หรือ ลดต้นทุนในการดำเนินงานได้ด้วย
ก การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ในด้านต่างๆ ทำให้การเตรียมตัวและการรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น แล้วบริหารจัดการให้เกิดความ เสียหายน้อยที่สุด และ/หรือไม่เกิดความเสียหายเลย สามารถแบ่งเป็นเรื่องสำคัญๆ ได้ 3 ด้าน ดังนี้....
     อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
     อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
     อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
การสร้างกระบวนการการบริหารความเสี่ยงให้เกิดความชัดเจน และทำให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการตระหนักรู้ในเรื่องของความเสี่ยงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ หากทุกคนให้ความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงและบางเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้น ก็อาจไม่เสียหายมากนัก หากทุกคนรู้ถึงขั้นตอนปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่ถูกต้องโดยร่วมมือกันในการบริหารจัดการให้ดีขึ้นได้ ด้วยกรอบความคิด (Mindset) ที่ดี

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนได้แนวทางในการตระหนักรู้และสร้างกรอบความคิดที่ดีเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
  เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินและแบ่งแยกประเภทของการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กร
  เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการทำงานในการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลและสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงของตัวเองได้ทันที
  เพื่อทำให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์กรณีศึกษาและเชื่อมโยงเนื้อหาในการกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline) 
หลักการและแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่องการบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา คำคู่ที่สำคัญ (ภาษาจีน) สร้างแนวความคิดดีๆ
     อบรม สัมมนา การสร้างกรอบความคิดเรื่องความเสี่ยง (Risk Mindset)
     อบรม สัมมนา คุณลักษณะของนักบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงของตัวเอง
การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
     อบรม สัมมนา ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
     อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
     อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุน
     อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน
     อบรม สัมมนา Workshop : การประเมินประเภทการบริหารความเสี่ยงของตัวเอง
การสร้างกระบวนการการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
     อบรม สัมมนา กำหนดความเสี่ยง/โอกาสในการดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน
     อบรม สัมมนา การประเมินความเสี่ยงอย่างมีระบบ
     อบรม สัมมนา การกำหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา การติดตามผลลัพธ์และการรายงานเรื่องผลกระทบของความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา Workshop : กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
     อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การบริหารจัดการความเสี่ยงและการประยุกต์ใช้
     อบรม สัมมนา กำหนดขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา ประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงกับเหตุการณ์ต่างๆ
     อบรม สัมมนา ประโยชน์ของการมีกรอบความคิดการบริหารความเสี่ยง
     อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม