หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 / 091-770-3350 / 086-303-6747 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยง (Risk) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แล้วเตรียมตัวเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้มากที่สุด
การเตรียมตัวและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนั้นจึงต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดก่อน การเลือกบริหารความเสี่ยงประเภทใดจึงมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

“มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง > การลงทุนในการจัดการความเสี่ยง”

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)” มีความรอบคอบ ครบถ้วน และมีประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติร่วมกัน ในการนำความเสี่ยงมาประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบริหารความสี่ยงร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดและทำให้ทีมงานพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น ช่วยลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยงของโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
       Workshop : การตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
       คุณลักษณะความเสี่ยงขององค์กร 5 ด้าน
       ประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       การประเมินความสี่ยง (Risk Management)
       กิจกรรม : ความเสี่ยงประเภทต่างๆ
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงขององค์กร
เทคนิคและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
       เครื่องมือการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
       แนวทางที่สามารถใช้ในการระบุความเสี่ยงขององค์กร
       กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
       กรณีศึกษา : การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
หลักการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
       แนวทางการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
       มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Risk Control)
       กรอบในการพิจารณาใช้การบริหารความเสี่ยง
       ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ