หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(Strategic Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยง (Risk) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แล้วเตรียมตัวเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้มากที่สุด
การเตรียมตัวและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนั้นจึงต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดก่อน การเลือกบริหารความเสี่ยงประเภทใดจึงมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

“มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง > การลงทุนในการจัดการความเสี่ยง”

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)” มีความรอบคอบ ครบถ้วน และมีประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติร่วมกัน ในการนำความเสี่ยงมาประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบริหารความสี่ยงร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดและทำให้ทีมงานพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น ช่วยลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยงของโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
       Workshop : การตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
       คุณลักษณะความเสี่ยงขององค์กร 5 ด้าน
       ประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       การประเมินความสี่ยง (Risk Management)
       กิจกรรม : ความเสี่ยงประเภทต่างๆ
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงขององค์กร
เทคนิคและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
       เครื่องมือการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
       แนวทางที่สามารถใช้ในการระบุความเสี่ยงขององค์กร
       กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
       กรณีศึกษา : การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
หลักการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
       แนวทางการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
       มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Risk Control)
       กรอบในการพิจารณาใช้การบริหารความเสี่ยง
       ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ