คอร์สฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

(Strategic Risk Management) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Management and Productivity / การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ความเสี่ยง (Risk) มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายขึ้น การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น แล้วเตรียมตัวเพื่อบริหารจัดการให้องค์กรลดความเสียหายจากความเสี่ยงนั้นๆ ให้มากที่สุด
การเตรียมตัวและการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ดังนั้นจึงต้องประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายมากที่สุดก่อน การเลือกบริหารความเสี่ยงประเภทใดจึงมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ขององค์กร

“มูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง > การลงทุนในการจัดการความเสี่ยง”

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ “การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)” มีความรอบคอบ ครบถ้วน และมีประสิทธิผลมากที่สุด

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ (Awareness) ในความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองค์กร และมีแนวทางการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติร่วมกัน ในการนำความเสี่ยงมาประเมิน วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางการบริหารความสี่ยงร่วมกัน ทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงไปถ่ายทอดและทำให้ทีมงานพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงขึ้น ช่วยลดความเสียหายจากความเสี่ยงได้


รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยง (Risk) คืออะไร?
       นิยาม ความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       ความเสี่ยงของโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
       Workshop : การตระหนักรู้เรื่องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง
       คุณลักษณะความเสี่ยงขององค์กร 5 ด้าน
       ประเภทของเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง
       องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง
       การประเมินความสี่ยง (Risk Management)
       กิจกรรม : ความเสี่ยงประเภทต่างๆ
       Workshop : สรุปประเด็นสำคัญที่เป็นความเสี่ยงขององค์กร
เทคนิคและแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
       กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
       เครื่องมือการประเมินและการบริหารความเสี่ยง
       แนวทางที่สามารถใช้ในการระบุความเสี่ยงขององค์กร
       กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process)
       กรณีศึกษา : การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิผล
หลักการประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีคุณภาพ
       แนวทางการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ
       มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Risk Control)
       กรอบในการพิจารณาใช้การบริหารความเสี่ยง
       ประโยชน์ของการจัดการความเสี่ยงขององค์กร
       Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในองค์กร
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Risk Managementความเสี่ยงบริหารความเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น