หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ - หลักสูตร 1 วัน

(Enterprise Risk Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2561 / Other / การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลาย ความไม่แน่นอน และการแข่งขันเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานที่คาดไม่ถึง หรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานะการณ์ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการ บริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล 
เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และระบบการจัดการความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้ 
เพื่อให้มีการปฎิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี 
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ( New Enterprise Risk Management) 
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)
       ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) 
       การระบุความเสี่ยง
       การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
       การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ
       การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)
       การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง 
       การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)
       การจัดทำแผนปฏิบัติการรจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) 
การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process) 
ถาม – ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร

Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร/ หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง
Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง


แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

    แชร์            แชร์  

อาจารย์ พงศา บุญชัยวัฒนโชติ
วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

หลักสูตรน่าสนใจ

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารความเสี่ยงRisk Managementผู้บริหาร

แสดงความคิดเห็น