หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ - หลักสูตร 1 วัน
(Enterprise Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Enterprise Risk Management)

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่อยู่ท่ามกลางความหลากหลาย ความไม่แน่นอน และการแข่งขันเชิงธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แนวทางการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่ยอมรับและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะส่งผล ต่อการเป็นองค์กรที่มีระบบการกำกับดูแลที่ดี และส่งผลต่อการก้าวไปสู่องค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นกระบวนการในการบ่งชี้ วิเคราะห์ ประเมิน จัดการ ติดตาม และสื่อสารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ และขององค์กร เพื่อช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อการดำเนินงานที่คาดไม่ถึง หรือความเสี่ยงในการไม่บรรลุเป้าหมายให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มโอกาสแก่องค์กรให้มากที่สุด
หลักสูตรนี้ มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและจัดการกับความเสี่ยง รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์การมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในสถานะการณ์ต่างๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหาร และบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงตามหลักการบริหารตามมาตรฐานสากล
เพื่อสร้างความเข้าใจ สร้างทักษะและเทคนิคการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ และระบบการจัดการความเสี่ยง สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองได้
เพื่อให้มีการปฎิบัติงานในการวางแผนงานและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงร่วมกัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของกิจการ (Risk-Based Performance Management)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในสู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี
แนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล (New Enterprise Risk Management)
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)
       ประเภทความเสี่ยง (Risk) และความไม่แน่นอน (Uncertainty)
การระบุความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่างๆ
การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)
แนวทางการบริหารความเสี่ยง เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง
กระบวนการการบริหารความเสี่ยง (Principles, Framework and Process)
      การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง
      การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)
      การจัดทำแผนปฏิบัติการรจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)
การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process)
ถาม-ตอบ และข้อแนะนำการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงในองค์กร

Work Shop / กรณีศึกษา
Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร/หน่วยงาน ตามยุทธศาสตร์ ขององค์กร พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง
Workshop 2 : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยง
Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan) กรณีศึกษาตัวอย่างจริง

แนวทางการฝึกอบรม
การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques)
อภิปรายกลุ่ม
Case Study และ Workshop

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม