หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Risk Management and Business Continuity Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยงและระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Risk Management and Business Continuity Management)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การบริหารความเสี่ยง (RM – Risk Management) คือ กระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่เป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติงานและการทุจริต ให้ระดับและขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและภาพลักษณ์ของ องค์กรเป็นสำคัญ
ส่วนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM – Business Continuity Management) หมายถึง องค์รวมของกระบวนการบริหารซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามต่อองค์กรและผลกระทบของภัยคุกคามนั้นต่อการดำเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้างขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่นเพื่อการตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรมที่สร้างมูล ค่าที่มีประสิทธิผล
ทั้ง RM และ BCM ต่างเป็นสุดยอดเงื่อนไขที่ลูกค้าต้องการให้ผู้ขาย หรือผู้ผลิตสินค้า หรือซัพพลายเออร์ ลงมือปฏิบัติในองค์กรของตนอย่างที่สุด เพื่อให้สายป่านทางธุรกิจทั้งหมด (Total Supplied Chain) สามารถดำเนินต่อไปได้แม้ว่าจะเกิดอุบัติภัยขึ้นในสายโซ่ของธุรกิจทั้งหมด

วัตถุประสงค์
ในปัจจุบันหลายองค์กรต้องการให้ซัพพลายเออร์หรือผู้ขายสินค้ามีแผนการจัดการองค์กรของตนเมื่อประสบกับอุบัติภัย (Crisis) หรือภัยธรรมชาติ (Disaster) ต่าง ๆ เพื่อความมั่นใจว่าเมื่อเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์เหล่านั้นแล้ว บริษัทสามารถจัดการกับเหตุการณ์เหล่านั้นได้ และยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่มีผลกระทบ หรือมีผลกระทบน้อยที่สุด เริ่มต้นจากแนวคิดการบริหารความเสี่ยงไปจนถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ปัจจุบันได้มีมาตรฐาน ISO 22301:2019 ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความมีประสิทธิภาพขององค์กรในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องและไม่ติดขัด
หลักสูตรนี้จะกล่าวถึงหลักการและวิธีปฏิบัติของ RM และ BCM รวมไปถึงการปลูกฝังสำนึกของการจัดการความเสี่ยงลงในวัฒนธรรมขององค์กร

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
09:00 – 10:30 หลักการและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
     อบรม สัมมนา นิยามคำว่าความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
     อบรม สัมมนา อะไรคือการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และทำไมเราถึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
     อบรม สัมมนา ตัวประกอบสามตัวหลักของ BCP (Business Continuity Plan)
        - Emergency Response Plan
        - Crisis Management / Communication Plan
        - Business Recovery Plan
     อบรม สัมมนา อะไรคือภัยธรรมชาติที่อาจจะเป็นภัยต่อองค์กรของเรา
10:30 – 12:00
     อบรม สัมมนา กระบวนการของ BCP
        - Understanding the Organization
        - Determining BCM Strategies
        - Developing and Implementing BCM
        - Exercising Maintaining and Reviewing
        - Embedding BCM in Organization’s Culture
     อบรม สัมมนา การใช้ PDCA กับ BCP
        - Plan
        - Context of the organization
        - Leadership
        - Planning
        - Support
        - Do – Operation
        - Check – Performance and Evaluation
        - Action – Improvement
13:00 น. – 15:00 น. การนำ BCMS ไปใช้งาน และการวางแผน BCP
     อบรม สัมมนา Structure of BCMS
     อบรม สัมมนา Operation Planning and Control
     อบรม สัมมนา Business Impact Analysis (BIA)
     อบรม สัมมนา Recovery Time Objective (RTO) and Recover Point Objective (RPO)
     อบรม สัมมนา Business Continuity Strategies
        - Work Recovery Strategy
        - Techinical Recovery Strategy
        - Communication Strategy
        - Recovery Site Strategy
        - Personnel Deployment Strategy
     อบรม สัมมนา Establishing and Implementing BCP
        - Incident Management Plan
        - Business Continuity Plan
15:00 น. – 16:00 น. กรณีศึกษา

รูปแบบการฝึกอบรม
บรรยาย 30% Workshop 70%
การทำกิจกรรมกลุ่มระดมความคิดเห็น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม