หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 2 วัน

(Risk Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / การบริหารความเสี่ยง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ปัจจุบันองค์กรมีการเจริญเติบโตมีความซับซ้อนมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ มีการแข่งขันกันรุ่นแรงมากขึ้น มีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างมากมายในอดีตที่ผ่านมา เนื่องจากผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้
 การบริหารความเสี่ยง เป็นทฤษฎีการบริหารงานที่มองความเสี่ยงเป็นกลยุทธ เป็นหลักการบริหารที่สามารถนำความเสี่ยงมาปรับใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการนำวิธีการ ของการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการปฏิบัติงานในทุกระบบงาน เพื่อส่งมอบผลงานที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในทุกกระบวนการ 
 ความรู้และความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องมี ในระดับที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้าใจความเสี่ยง และบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ 
2. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของความเสี่ยง
2. การกำหนดวัตถุประสงค์ 
3. การแยกแยะความเสี่ยง (Risk Identification) 
4. ผลกระทบจากการไม่รู้ความเสี่ยง 
5. การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
6. กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) ตามมาตรฐานสากล (COSO) 
7. วิธีการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
8. การสร้าง Risk Model เพื่อประเมินความเสี่ยง 
9. การควบคุมและการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง 
10. บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารในการบริหารความเสี่ยง และการบูรณาการความเสี่ยงไปสู่การบริหารเชิงกลยุทธ์
11. Work Shop

แนวทางในการอบรม
บรมแนวความคิด 50%
 Work shop 50% ด้วยแนวทาง AI


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับหัวหน้า
 ผู้บริหารระดับต้นขึ้นไป

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
วิทยากรมีประสบการณ์ในการบรรยายในองค์กรชั้นนำ เป็นวิทยากรอิสระ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Risk Managementการบริหารความเสี่ยง

แสดงความคิดเห็น