หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง - หลักสูตร 2 วัน
(Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การวางแผนงาน แผนบริหารโครงการ หรือ แผนการแก้ปัญหา หรือแม้แต่การบริหารธุรกิจล้วนมีความเสี่ยงทั้งที่สามารถรู้ได้และไม่รู้ได้ การเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงเพื่อทำการป้องกันสิ่งที่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้และมีผลกระทบต่อจุดประสงค์หลัก ทำให้ไม่สามารถบรรจุเป้าหมายได้ตามกำหนด ดังนั้นการเรียนเพื่อรู้เท่าทันและจัดการให้อยู่ในความควบคุมได้

วัตถุประสงค์
1. รู้จักและแยกแยะความเสี่ยงได้
2. สามารถประเมินโอกาสเกิดความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบได้
3. สามารถวางแผนป้องกัน หรือบรรเทาผลกระทบได้
4. การติดตาม บันทึก และการทำรายงานผลกระทบ
5. จัดทำสถิติอัตราการเกิดความเสี่ยง เพื่อเป็นการให้คำปรึกษาต่อโครงการต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
 อะไรคือ การบริหารความเสี่ยง
 วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไป
 วิเคราะห์แนวโน้มการเกิดความเสี่ยง
 ทดลองวิเคราะห์เหตุการณ์จำลอง
หลักการบริหารความเสี่ยง ใช้อย่างไร
 7 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 รายละเอียดขั้นที่ 1 -3
 ทดลองทำขั้นที่ 1 -3 จากความเสี่ยงที่วิเคราะห์ในช่วงเช้า

วันที่ 2
ทวน 7 ขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง
 รายละเอียดขั้นที่ 4 – 5
 ทดลองทำขั้นที่ 4 – 5 ต่อจากเหตุการณ์จำลองวันที่ 1
 รายละเอียดขั้นที่ 6
 ทดลองทำขั้นที่ 6 ต่อจากเหตุการณ์จำลองวันที่ 1
รายละเอียดขั้นที่ 7
 ทดลองทำขั้นที่ 7 ต่อจากเหตุการณ์จำลองวันที่ 1
 การเก็บสถิติเพื่อเป็นฐานข้อมูลของโครงการต่อไป

รูปแบบการอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม * * เกมจะมีแทรกในการสอนเป็นระยะ ไม่ระบุในตารางอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม