หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM - หลักสูตร 1 วัน

(Risk Management - Coso ERM)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / การบริหารความเสี่ยง Coso ERM

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนในองค์การตั้งแต่คณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนร่วมกันกำหนดให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันความเสี่ยง และสามารถมองเห็น/ แยกแยะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอีกทั้งสามารถประเมินผลกระทบและความสามารถในการรับความเสี่ยงนั้นๆ ได้

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้และเข้าระบบการจัดการความเสี่ยงแบบ COSO 
2. สามารถมองเห็น/ แยกแยะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ 
3. สามารถประเมินผลกระทบ และประเมินความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Coso ERM Framework กรอบการทำงาน
Internal Environmental การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน
Object Setting การกำหนดวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย
Event (or Risk) Identification การแยกแยะสถานการณ์ความเสี่ยง
Work Shop การค้นหาความเสี่ยง VS การมองเห็น
Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง
Risk Response การตอบสนองความเสี่ยง
Control Activities กิจกรรมควบคุม
Information and Communication ข้อมูลและการสื่อสาร
Monitoring การติดตามประเมินผล

แนวทางในการฝึกอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม(แทรกในเนื้อหา)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้บริหาร
 หัวหน้างาน

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ ธณ จันทร์อัมพร
วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Risk Managementบริหารความเสี่ยงCoso

แสดงความคิดเห็น