หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM - หลักสูตร 2 วัน
(Risk Management - Coso ERM)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารความเสี่ยง Coso ERM (Risk Management - Coso ERM)

อ. ธณ จันทร์อัมพร

(วิทยากรและที่ปรึกษาเฉพาะทางชำนาญการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการปฏิบัติงานที่ทุกคนในองค์การตั้งแต่คณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุกระดับและพนักงานทุกคนร่วมกันกำหนดให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจ ในระดับที่สมเหตุสมผลเพื่อป้องกันความเสี่ยง และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ซึ่งเนื้อหาจะเน้นไปที่ “ทำอย่างไร” เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้และเข้าระบบการจัดการความเสี่ยงแบบ COSO 
2. สามารถมองเห็น/ แยกแยะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ 
3. สามารถประเมินผลกระทบ และประเมินความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงนั้นๆ ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
วันที่ 1
Coso ERM Framework กรอบการทำงาน
Internal Environmental การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน
Object Setting การกำหนดวัตถุประสงค์/ เป้าหมาย
Event (or Risk) Identification การแยกแยะสถานการณ์ความเสี่ยง
Case Study กรณีศึกษา
Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง
Case Study วิเคราะห์กรณีศึกษา
Work Shop How to identify RISK?
Risk Response การตอบสนองความเสี่ยง
Work Shop How to response to the RISK?

วันที่ 2
 Control Activities กิจกรรมควบคุม
 Key Implementation Factor ตัวแปรหลักในการเริ่มต้น
 Organization Design การออกแบบองค์กรบริหารความเสี่ยง
 Work Shop – KIF and Organization Set up
 Information & Communication ข้อมูลและการสื่อสาร
 Monitoring การติดตาม เฝ้าระวัง
 ERM Establish การเริ่มองค์บริหารความเสี่ยง
 Work Shop ERM set up

แนวทางในการฝึกอบรม
การบรรยาย แสดงกรณีศึกษา ทำกิจกรรมจำลอง และ เล่นเกม (เกมจะมีแทรกในการสอนเป็นระยะ ไม่ระบุในตารางอบรม)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
 พนักงานปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม